غرب شناسی بنیادی
1. هردر و ناسیونالیسم فرهنگی

صدیقه میرزایی؛ علی مرادخانی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 111-132

چکیده
  از جمله مباحث مطرح در تفکر هردر، ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم را در مقابل نگاه جهان‌وطنی روشنگری قرار می‌دهند که بر اساس آن، همه‌ی انسان‌ها تحت حاکمیت عقل، باید به شیوه‌ی معینی، جنبه‌های مختلف زیست خود را تنظیم کنند. در مقابل این نگاه روشنگری، ناسیونالیسم مورد حمایت متفکرانی قرار گرفت که عمدتاً در جریان رمانتیسیسم جای داشتند. ...  بیشتر