نویسنده = بیژن عبدالکریمی
تعداد مقالات: 3
1. معنای وجود و مواجهه با آن نزد هوسرل و هایدگر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-48

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی


2. حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-195

بیژن عبدالکریمی؛ سید علیرضا رضوی‌زاده


3. غلبه رویکرد مفهومی بر رویکرد وجودشناسانه و پیامدهای تربیتی آن در دوره معاصر (با تأکید بر اندیشه‌های نیچه و هایدگر)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-117

بیژن عبدالکریمی؛ افضل السادات حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ تحسیم الیاسی