غرب شناسی بنیادی
1. اصالت روح: از منظر قرآن، فلاسفۀ اسلامی و عالمان معاصر غربی

مهدی گلشنی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 197-217

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.4953

چکیده
  از قدیم مساله دو بعدی بودن انسان، یعنی واجد جسم و روح بودن او، مورد مناقشه بوده است. در عصر جدید که فلسفه تجربه گرائی حاکم گردید، بیشتر این نظر رایج شد که اصالت با ماده است و روح و حیات ناشی از فعل و انفعالات ماده هستند. در دهه های اخیر تعداد رو به افزایشی از محققان معتقدند که ذهن (شعور یا روح) مادی است ، اما علم امروز نمی تواند مساله شعور ...  بیشتر