کلیدواژه‌ها = گشتل
تعداد مقالات: 2
1. غلبه رویکرد مفهومی بر رویکرد وجودشناسانه و پیامدهای تربیتی آن در دوره معاصر (با تأکید بر اندیشه‌های نیچه و هایدگر)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-117

بیژن عبدالکریمی؛ افضل السادات حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ تحسیم الیاسی


2. بررسی رویکرد هایدگر در مواجهه با تکنولوژی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

خشایار برومند؛ سیدحسن حسینی