شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 
2. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

صفحه 21-56

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی


3. خوانش انتقادی مدل های وحدت علم در قرن بیستم

صفحه 57-81

محمدمهدی حاتمی؛ رضا صادقی


5. مفهوم علوم انسانی در اندیشه متاخر ویلهلم دیلتای

صفحه 111-146

فخری ملکی؛ رضا داوری اردکانی


8. طرفین گفتگو در دیالوگ گادامر: اشخاص یا اشیا

صفحه 187-209

حمیده ایزدی نیا؛ حسن فتحی