بررسیِ «تنهایی اگزیستانسیال» در دنیای مدرن و روش‌های مواجهه با آن با تکیه بر آراء «اروین یالوم»

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه‌ی دین، دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشیار فلسفه ی دین، دانشگاه تهران

چکیده

در اگزیستانسیالیسم معاصر از چهار دغدغه یا دلواپسی غایی سخن به میان می­آید که سبب دلهره و اضطراب آدمی می­شود. این دلواپسی‌ها عبارتند از آزادی، پوچی، مرگ و تنهایی. آدمی به دنبال امنیت در بیغوله­ی این دلواپسی­هاست. در این مکتب فلسفی و ادبی، فرد انسانی به عنوان فاعلی آگاه شناخته می­شود که در تجربه­ی هستی و لمس معنای وجود، به طور بی­واسطه با حقیقت زندگی رویارو شده و پوچی و بی­معنایی زندگی خود را در می‌یابد، آنگاه با تکیه بر پاسداشت گوهرِ "آزادی" و با استفاده از امکان گزینش و انتخاب، هدفی برای خود برگزیده و بدین شکل به سلسله رویدادها و حوادثی که "زندگی" نامیده می­شود، معنا و مفهوم می­بخشد. اروین یالوم در راستای این تفکرات سعی نموده دغدغه‌های وجودی  از جمله تنهایی را که منجر به مشکلات و اختلال در زندگی می‌شود را بررسی کرده و برای آن‌ها راه حل‌هایی بیابد. در این نوشتار برآنیم با بررسی چیستی و انواع تنهایی، روش‌های مقابله با این معضل را با تکیه بر رویکرد اگزیستانسیالیستی ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


پاز، اکتاویو، 1395، دیالکتیک تنهایی، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، تهران، لوح فکر.

جاسلسن، روتلن، 1393، اروین د.یالوم، ترجمه‌ی سپیده حبیب، تهران، دانژه.

زندیه، سعید، 1393، آراء فرانکل و یالوم در باب معنای زندگی و مقایسه ی آن با آراء مولانا جلال الدین رومی، رساله‌ی دکتری فلسفه‌ی تطبیقی، دانشکده‌ی الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

سلیگمن،مارتین، 1391، آسیب شناسی روانی(ج2)، ترجمه‌ی یحیی سید محمدی. تهران، نشر ارسباران.

محمدی مجد، داریوش، 1387، احساس تنهایی و توتالیتاریسم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

مینار، لئون، 1392، شناسایی و هستی، ترجمه‌ی علیمراد داودی، تهران، خوارزمی.

نیچه، فردریش ویلهم،1395، انسانی زیادی انسانی، ترجمه‌ی ابوتراب سهراب و محمد محقق نیشابوری، تهران، نشر مرکز.

نیچه، فردریش، 1384، چنین گفت زرتشت، ترجمه­ی داریوش آشوری، تهران، آگه.

وارنوک، مری، 1395، اگزیستانسیالیسم و اخلاق، ترجمه‌ی مسعود علیا، تهران، ققنوس.

ویلاند برستون، جوآن، 1378، لذت و رنج تنهایی تنهایی و انسان امروز، ترجمه­ی حسین کیانی، تهران، انتشارات عطایی.

ﯾﺎﻟﻮم، ا. د.، 1394، روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمه‌ی سپیده حبیب، تهران، نشر نی.

ﯾﺎﻟﻮم، ا. د.، 1391، مامان و معنی زندگی، ترجمه­ی سپیده حبیب، تهران، قطره.

ﯾﺎﻟﻮم، ا. د.، 1386،  و نیچه گریه کرد، ترجمه­ی مهشید میرمعزی، تهران، نی.

یالوم، ا.د.، 1388، دژخیم عشق(روایت هایی از روان درمانی)، ترجمه‌ی مهشید یاسایی، تهران، آمون.

Berry-Smith, S., (2012), Death, Freedom, Isolation & Meaninglessness & Existential Psychotherapy of Yalom, School of Psychotherapy, New Zealand, Auckland University of Technology.

Kolpachnikov V. V., (2013), Client-Centered and Existential Approaches: Are They Mostly Similar or Different?, Basic Research Program, Moscow, National Research University Higher School of Economics.

Minton, S. J., (2001),  Key Thinkers in Practical Philosophy: Dr.Yalom, UK., Practical Philosophy ( March).

Yalom, E., (2011), Confronting Death and other Existential Issues in Psychotherapy, The Instructor’s Manual DVD, California, Psychotherapy.net, LLC