شعر، رضا داوری و مارتین هیدگر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله مترصد است وجوه توجه استاد برجسته‌ی فلسفه در ایران، رضا داوری را نسبت به شعر به عنوان عاملی برای رهایی از تنگنای مهلک اصالت سوژه‌ی دوره‌ی مدرن شرح دهد. توجه ویژه‌ی شاعر به زبان که آن را ورای ابزار تلقی و-بر وفق نظر هیدگر- «بنیان‌گذار متعهد به کلمات» می‌داند، شرایطی به دست می‌دهد که با استمداد از آن می‌توان به تحول روزگار عسرت‌زده و گرفتارآمده در قهر فناوری مدرن امید داشت. رضا داوری زبان شعر را وجه ظهور وجود می‌داند که نقش عمده‌ی آن به سبب حال و احوال شاعرانه، احاطه بر دیگر شئون انسان و شرط اساسی هرگونه نسبت تأثیر‌گذار در این جهان است.

کلیدواژه‌ها


داوری رضا: شاعران در زمانه عسرت، تهران، نشر پرسش، 1390

داوری رضا: فلسفه چیست؟ تهران، نشر انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1359

داوری رضا: هنر و حقیقت، تهران، نشر رستا، ، 1390

لوکنر آندرئاس: درآمدی به وجود و زمان، ترجمه احمد‌علی حیدری، تهران، نشر علمی، 1394

Heidegger Martin, GA 16: Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges (1910–1976), Hrsg.: H. Heidegger, Vittorio Klostermann, 2000

Heidegger Martin, GA 35: Der Anfang der abendländischen Philosophie (Anaximander und Parmenides) (Sommersemester 1932), Hrsg.: P Trawny, Vittorio Klostermann, 2012

Heidegger Martin, GA 38: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache (Sommersemester 1934), Hrsg.: G.Seubold, Vittorio Klostermann, 1998

Heidegger Martin, GA 40: Einführung in die Metaphysik (Sommersemester 1935), Hrsg.: P. Jaeger, Vittorio Klostermann, 1983

Heidegger Martin, GA 41: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen (Wintersemester 1935/36), Hrsg.: P. Jaeger, Vittorio Klostermann, 1984

Heidegger Martin, GA 65: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936–1938), Hrsg.: F.-W. von Herrmann, 1989, 2. Auflage, Vittorio Klostermann, 1994

Trawny Peter: Martin Heidegger. Einführung, Campus Verlag, Frankfurt und New York , 2003