پاد-الهیات دلوزی و سیاستِ تخیل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه (جدید و معاصر غرب) دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار فلسفه گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ژیل دلوز (1995-1925) فیلسوف فرانسوی هرگز اثر مستقلی به موضوع دین اختصاص نداد. با اینهمه مسئله دین در آثار او قابل ردیابی است. این موضوع به ویژه از منظر ارتباطش با فلسفه، سیاست و اخلاق مهم است. تلقی دلوز از دورنماندگاری را میتوان با تقابلی که او میان فلسفه و دین مینهد توضیح داد. مبحث خدا و درونماندگاری تقابل ریشه ای و دراماتیک دلوز میان فلسفه و دین را نشان میدهد: عشق فلسفه به درونماندگاری یا هستی افقی، تعلق خاطردین به تعالی یا هستی عمودی. دیدگاه کلی او از این حیث نیچه­ای و اسپینوزایی است و در راستای نقد افلاطون هم است. به یک معنا او به شدت تحت تأثیر پیامدهای اخلاقی – سیاسی "مرگ خدا"ی نیچه است و از این منظر می­توان دین را از دیدگاه دلوزی مطالعه کرد. پژوهش پیش رو این مسئله را مفصل­تر بررسی می­کند و می­کوشد از زاویه مسئله خدا و دین پرتوی بر اخلاق و سیاست دلوزی بیفکند.

کلیدواژه‌ها


دلوز، ژیل؛ تجربه باوری و سوبژکتیویته، ترجمه عادل مشایخی، نشر نی

دلوز، ژیل؛ فلسفه نقادی کانت، ترجمه اصغر واعظی، نشر نی

دلوز، ژیل؛ انسان و زمان آگاهی مدرن، ترجمه اصغر واعظی، نشر هرمس

ملویل، هرمان؛ ترجیح میدهم که نه، بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی، نشر نیکا

آلّی یز، اریک؛ موقعیت بدن بدون اندام، ترجمه مهدی رفیع، نشر نی

دلوز، ژیل؛ فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی

فوکو، میشل؛ تئاتر فلسفه، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی

ماراتی، پائولو؛ ژیل دلوز: سینما و فلسفه، ترجمه مهرداد پارسا، نشر شوند

ب: لاتین

Deleuze, Gilles; Fold and the Baroqe (1988)

Bryden, Mary (Ed): Deleuze and religion

Badiou, Alain: Clamour of Being, 1997

Klosowski, Pierre; Vicious Circle

(Deleuze and the naming of god/post-structuralism and the future of immanence/Daniel Coucciello/Edinburgh U.P/2014/pp: 6,10

Deleuze; Spinoza, Practical Philosophy, 1969

Deleuze&Guattari; Anti-Oedipus, 1972

Deleuze&Guattari; A Thousand Platheus, 1980

Deleuze&Parnet; Dialogues, 1987

Deleuze; Logic Of Sense, 1968

Hughes, Joe; 2011/ Philosophy after Deleuze