غلبه رویکرد مفهومی بر رویکرد وجودشناسانه و پیامدهای تربیتی آن در دوره معاصر (با تأکید بر اندیشه‌های نیچه و هایدگر)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال

2 دانشیار گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

3 استاد گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

زبان به واسطۀ ماهیت دو رگه‌اش از وجوه وجودی و مفهومی فارغ نیست. با اندیشه‌های سقراط رگۀ مفهومی زبان کانون توجه قرارگرفت و رگۀ وجودی آن مغفول ماند. از نظر هایدگر و نیچه با غفلت از رابطۀ فوزیس و لوگوس، و فراموش‌کردن نقش زبان در به ‌ظهور‌آوردن وجود و ناتوانی آن در همراه‌ شدن با صیرورت هستی، ذاتِ خودپوشانندۀ رگۀ وجودی به محاق رفت؛ و با فروکاستِ هستی‌شناسی به معرفت‌شناسی توسط کانت بستر لازم برای سیطرۀ زبان مفهومی فراهم آمد. این روند با تحویل ریاضیات به حساب و کارهای افرادی چون فرگه و برنتانو سرعت گرفت و با کارهای راسل، وایتهد و ویتگنشتاینِ ‌ِنخست در شکل‌دادن به زبان صوری که برای هر نام تنها و تنها یک نامیده داشته باشد وارد مرحلۀ تازه‌ای شد تا بشر را دچار چنان فقری کند که گشتل را چون تقدیری محتوم بپذیرد. در این عصر عسرت، نیچه و هایدگر راهی می‌گشایند. آنها با اهتمام به زبان وجودی و احیای تفکر انتولوژیک در مقابل تقدیری که زبان مفهومی و تفکر انتیک برای انسان و جهان مقدر کرده است امکانی فراهم می‌سازند تا گونه‌ای دیگر از انسان و شکلی دیگر از عالم، به روشنگاه ظهور بیایند.

کلیدواژه‌ها


         آید، دن(1371).فنومنولوژی و تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، مجله فرهنگ، شماره 11

بیمیل، والتر(1387). بررسی اندیشه‌های مارتین هایدگر. ترجمه: بیژن عبدالکریمی. تهران: سروش

پوپر،کارل(1374). شناخت عینی برداشت تکاملی. ترجمه: احمد آرام، تهران. انتشارات علمی فرهنگی

پیراوی‌ونک، مرضیه(1393). زبان در تفکر هایدگر. تهران: انتشارات ایران

چامسکی، نوام(1379). زبان و اندیشه. ترجمه: کورش صفوی. تهران: نشر هرمس

دریدا، ژاک (1381). ‌مواضع. ترجمه: پیام یزدانجو، ‌تهران: نشر مرکز

دلوز، ژیل (1386).جستاری در اندیشه‌های نیچه. ترجمه: حامد مهرپور. تهران: نشر جامی

دلوز، ژیل و گتاری، فیلیکس.(1393). فلسفه چیست؟. ترجمه: محمدرضا آخوند‌زاده.تهران

رورتی، ریچارد(1385). پیشامد، بازی و همبستگی. ترجمه: پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز

ضیمران، محمد (1386).ژاک دریدا و متافیزیک حضور. تهران:نشر هرمس

ضیمران محمد (1387).  میشل فوکو دانش و قدرت. تهران: انتشارات هرمس

عبدالکریمی، بیژن(1387). ماو جهان نیچه‌ای.تهران: نشر علم

عبدالکریمی، بیژن(1383). مونیسم یا پلورالیسم. تهران: نشر یادآوران

جمادی، حشمت، ضیمران، عبدالکریمی (1383). کتاب ماه ادبیات و فلسفه، اردیبهشت 1383

فوکو، میشل (1384). نظم گفتار. ترجمه: باقر پرهام. تهران: نشر آگاه

فوکو، میشل (1378). مراقبت و تنبیه.ترجمه: نیکو سرخوش- افشین جهاندیده. تهران، نشر

کافمن سارا (1385). نیچه و استعاره. ترجمه لیلا کوچک‌منش. تهران: انتشارات گام نو

کالین، براون (1392). فلسفه و ایمان، ترجمه: کیکاووس میکائیلیان، تهران، انتشارات علمی فرهنگی

نظری، محمدعلی و ضرغامی، سعید (1388) روان درمانی وجودی. تهران، انتشارات پازینه

نیچه، فردریش (1376). شامگاه بتان. ترجمه: عبدالعلی دستغیب. تهران: نشر پرسش

نیچه، فردریش (1387). فلسفه در عصر تراژدی یونان.ترجمه: مجید شریف. تهران: جامی

         نیچه، فردریش(1385). فلسفه، معرفت و حقیقت. ترجمه مراد فرهاد‌پور. تهران: نشر هرمس

نیچه، فردریش (1388). چنین گفت زرتشت. ترجمه: مسعود انصاری. تهران: نشر جامی

هایدگر، مارتین (1383) پرسش‌از‌تکنولوژی. ترجمه: شاپور اعتماد. ارغنون ،سال اول،ش۱، بهار ۱۳۸۳ص،۳۰

هایدگر، مارتین (1382). سرآغاز کار هنری. ترجمه: پرویز ضیاء شهابی. تهران: نشر هرمس

هایدگر، مارتین (1383) متافیزیک چیست؟. ترجمه: سیاوش جمادی. تهران: نشر ققنوس

هایدگر، مارتین (1385). معنای تفکر چیست؟. ترجمه: فرهاد سلمانیان. تهران: نشر مرکز

هایدگر، مارتین (1386). هستی و زمان. ترجمه سیاوش جمادی. تهران: نشر ققنوس

هایدگر، مارتین (1392). زبان، خانه وجود. ترجمه: جهانبخش ناصر. تهران: نشر هرمس

         ویتگنشتاین، لودویک (1393). پژوهشهای فلسفی. ترجمه: فریدون فاطمی. تهران؛ نشر مرکز

 

-          Cohen, A, (2015). society and social education in Martin Buber philosoph, Articles, Educational studies. New York. Vol. 32 No. 8, pp. 9-11

-          Cannatella, H. (2014). Place & Being. Journal of Educational Philosophy & Theory. Vol. 39. No. 6. pp. 622-633.

-          Education?Journal of Moral Education. Vol. 36. No. 3. pp 283-296.

-          Given. L. M (2016). Encyclopedia of Qualitative Research Methods. London & California: Sage publications.

-          Given. L. M (2013). The SAGE encyclopedia of qualitative research methds (ED) londan SAGE

-          Halstead. M. (2014). Islamic Values: A Distinctive Framework for Moral

-          Heidegger, Martin (1971), On the way to Language.Translated by Peter B.Hartz. New York Cambridge

-          Heidegger, Martin (1971), On the way to Language.Translated by Peter B.Hartz. New York Cambridge

-          Heidegger, M. (1996). Sein Und Zeit. Trans. J. Stambaugh. Being and Time New York: State University of New York Press

-          Mc Donald, Chris. (2015). A framework for ethical decision – making. ethics shareware. From University of British Columbia: Center for Applied Ethics.university press.

-          Nieztche,F. (2003). The Genealogy of Morals. Translated by Horace Barnett Samuel. New York: Courier Dover Publications.

-          vall, V (2015).Encyclopedia of Philosophy. London: Rout ledge. Hutchinson university libra press Vol. 29 No. 4, pp. 5-7.