فردید: نسبت غرب چونان متافیزیک و ساحت دل آگاهی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این نوشته یکی از بنیادیترین مفاهیم تفکر معاصر ایران از نگاه مبدع و شارح آن سیداحمد فردید طرح میشود زیرا مرکز همه چالش "ما" با جهان معاصر در این مفهوم جستجو میشود: چیستی غرب. این نوشته در جستجوی این چیستی و نیز  نسبت آن با ساحت دل آگاهی در اندیشه سید احمد فردید است.  ازاینرو نخست معنی غرب در فکر و زبان وی آشکار و سپس از نسبت میان آن با ساحت دل آگاهی که بصیرت مهم ولی مبهم و مغفول اندیشه وی است درنگی به میان خواهدآمد. مراد غایی این نوشته آشکارشدن چیستی غربِ هستی به واسطه نسبت آن با دل آگاهی است: آیا دل آگاهی همان ساحت حکمت است که نزد حکمای "ما" از فارابی تا صدرالمتالهین تبلور یافته است یا ساحت عرفان است که در چشم انداز "ما" اغلب از ساحت حکمت متمایز انگاشته شده است. در اقوال فردید پاسخ روشنی بدین پرسش داده نشده و حتی صورتبندی روشنی از آن موجود نیست، ولی از درون اقول وی میتوان و باید دست کم به طرح پرسش در باب دل آگاهی و نسبتش با جهان مدرن راه یافت. نوشته پیش رو آغاز این مفهوم و نسبتش با جهان مدرن و سپس نارساییِ تبیینی را در اقول وی جستجو و آشکار خواهد کرد، تا راه برای صورتبندی و پاسخ بدان نسبت گشوده شود.
 

کلیدواژه‌ها


1.آل احمد، جلال.، 1385. غربزدگی. قم. نشر خرم.

2. شایگان، داریوش.، 1378. آسیا دربرابر غرب. تهران. موسه انتشارات امیرکبیر.

3. ضاد، محمدرضا.، 1394. فردیدنامه: نگاهی به زندگی و آثار و افکار سید احمد فردید. نشر موج نور.

4.Hegel, G. W. F., 2008. Outlines of the Philosophy of Right. Translated by T. M. Knox. Revised, edited and introduced by Stephen Houlgate. Oxford & New York. Oxford University Press.

5. Heidegger, Martin., 2008. Being And Time. Translated by John Macquarrie And Edward Robinson. Harperperennial Modern Thought.

6. Heidegger, Martin., 2015. The History of Beyng. Translated by Jefferey Powell And William McNeill.