دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-152 
4. پاد-الهیات دلوزی و سیاستِ تخیل

صفحه 65-81

محمد زمان زمانی جمشیدی؛ اصغر واعظی


6. کارل اشمیت و تئوریزه کردن خشونت

صفحه 109-132

محمد عابدی اردکانی؛ نفیسه اله دادی