دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-164 
4. فوکو، روشنگری و هنر آفرینش خویشتن

صفحه 71-87

فاطمه ساکی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی؛ علی زارعی (پیمان)


6. هردر و ناسیونالیسم فرهنگی

صفحه 115-138

صدیقه میرزایی؛ علی مرادخانی