دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-256 
1. بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی علی شریعتی

صفحه 1-19

مهسا ادیبی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سید محمد علی تقوی