دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 
4. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

صفحه 63-88

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی


11. میرزا ملکم خان و اندیشه ی روش

صفحه 197-223

محمدتقی طباطبائی


12. حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر

صفحه 225-251

بیژن عبدالکریمی؛ سید علیرضا رضوی‌زاده