غرب شناسی بنیادی
1. انسان‌شناسی پدیدارشناسانه ماکس شلر

رضا نصیری حامد

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.34145.1679

چکیده
  انسان‌شناسی فلسفی با تأمل در ماهیت انسان یکی از حوزه‌های‌ خاص مورد توجه «ماکس شلر» است. رویکرد پدیدارشناسانه وی متأثر از ایده‌آلیسم، فلسفه زندگی و مسیحیت، درصدد ارائه تصویری جامع از انسان است. بدین منظور شلر وجوه واقعی و تجربی انسان را در کنار ارزش‌‌های معنوی و روحانی وی و با اذعان به استقلال آنها از یکدیگر و در عین حال تعامل ...  بیشتر

2. بررسی مولفه‌ها و تحلیل دلایل نگره‌های خوش‌بینانه نیچه به اسلام

احمد کریمی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.33285.1670

چکیده
  اندیشه اخلاقی نیچه که در اراده معطوف به قدرت و رسیدن به ابرمرد متمرکز است هر نوع نظام مبتنی بر ذلت و تحقیر انسان را بی ارزش می‌شمرد و مسیحیت را به دلیل ترویج اخلاق بردگی، اخلاق ضعیفان می‌داند که با تاکید بر گناه نخستین و آلودگی ذاتی انسان، روح اراده و قدرت و عزت نفس را در آدمیان می‌میراند. این پژوهش، تلاش کرده تا آموزه‌های اسلامی مورد ...  بیشتر

3. تحلیل خودفهمی در دیدگاه هستی‌شناسانه‌ی هیدگر و رویکرد معنا‌شناسانه‌ی ریکور

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.29846.1631

چکیده
  فهم خویشتن در حوزه‌های مختلف تفکر همواره بسیار مهم و از جهات گوناگون مورد بحث بوده است. برخی از اندیشمندان، فهم ما از خود را شهودی و یا بی‌واسطه می‌دانند و برخی نحوه‌ی فهم ما از خود را امری تأملی و تفسیری تلقی می‌کنند. در تاریخ تفکر فلسفه‌ی غرب، به‌‌ویژه در حوزه‌ی هرمنوتیک و پدیدارشناسی، می‌توان هیدگر و ریکور را به‌ تعبیری نماینده‌ی ...  بیشتر