غرب شناسی بنیادی
1. فیشته در مواجهه با فلسفة نقادی کانت

علی کرباسی‌زاده؛ نسرین اسدیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 55-69

چکیده
  فلسفه در طول تاریخ تحولات بسیاری کرده است. از آن جمله انقلاب کپرنیکی کانت بود که تغییر کلی نوع نگاه به فلسفه انجامید و مرحله‌ای جدید در فلسفه را درپی داشت. فلاسفة پس از کانت هر‌یک به نوعی با این دیدگاه در تعامل بودند، اگرچه کانت مدعی بود که نظامی کاملاً نقادانه ایجاد کرده است، اما ظاهراً پایبندی به روش انتقادی مورد نظر او حتی در ...  بیشتر