غرب شناسی بنیادی
1. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.4951

چکیده
  عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند.  جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت اندیشه ورزی کند. رویدادهای سیاسی واجتماعی در ایالات متحده آمریکا،درعرصه جهان ونیزجنگ باویتنام، رالزرابا این پرسش روبروساخت که چه ...  بیشتر