غرب شناسی بنیادی
1. تکوین گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر غرب

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.37662.1752

چکیده
  یکی از کارکردهای ارزشی هنر در دنیای معاصر، مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه نژادی، قومی، طبقاتی و سلطه از طریق جنگ بر مردمان سرزمینی دیگر است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر جهان، چگونه خود را مطرح کرده و نمود آن در نحوه بیان آثار هنری چگونه است؟ به روشی توصیفی تحلیلی، روند شکل­گیری گفتمان تعهد ...  بیشتر