غرب شناسی بنیادی
1. نقد عقل مدرن با رویکردی زنانه نگر

مریم صانع پور

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 115-134

چکیده
  عقل انسانبه عنوان وجه تمایز وی از حیوانات، اصلی ترین عامل شکل دهندة تمدن بشری بوده  است و محرومیت  از عقل به منزله محرومیت از حضور در فرآیند تمدن بشری تلقی می شود. در اسطوره های یونان باستانیعنی اولین زمینه های فرهنگی غرب زنان موجوداتی غیرعقلانی و احساسی توصیف می شدند.این طرز تلقی با فیثاغوریانکه بنیانگذاران فلسفهیونان بودند ...  بیشتر