غرب شناسی بنیادی
1. نقد برداشت گایر از رد انگاره نگری (idealism) کانت

مزدک رجبی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 1-11

چکیده
  این نوشته تلاشی است برای نشان‌دادن این نکته که نگاه گایر در کتاب رد انگاره‌نگری کانت با طرح این‌که «مکان به شیء فی‌نفسه قابل‌اطلاق است» تا چه اندازه بر فهمی غیرکانتی و غیرمنطبق با نگاه فلسفی کانتی بنا شده و چگونه گایر، با همین برداشتِ غیرکانتی، انگاره‌نگری کانتی را واقع‌گرایانه (realistic) فهمیده است؛ درحالی‌که ویژگی اندیشة ...  بیشتر

2. فیشته در مواجهه با فلسفة نقادی کانت

علی کرباسی‌زاده؛ نسرین اسدیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 55-69

چکیده
  فلسفه در طول تاریخ تحولات بسیاری کرده است. از آن جمله انقلاب کپرنیکی کانت بود که تغییر کلی نوع نگاه به فلسفه انجامید و مرحله‌ای جدید در فلسفه را درپی داشت. فلاسفة پس از کانت هر‌یک به نوعی با این دیدگاه در تعامل بودند، اگرچه کانت مدعی بود که نظامی کاملاً نقادانه ایجاد کرده است، اما ظاهراً پایبندی به روش انتقادی مورد نظر او حتی در ...  بیشتر