غرب شناسی بنیادی
1. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.4951

چکیده
  عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند.  جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت اندیشه ورزی کند. رویدادهای سیاسی واجتماعی در ایالات متحده آمریکا،درعرصه جهان ونیزجنگ باویتنام، رالزرابا این پرسش روبروساخت که چه ...  بیشتر

2. نظریة جنگ عادلانه در فلسفة سیاسی سنت اگوستین

سعید باقری؛ سیدصادق حقیقت

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 23-50

چکیده
  مفهوم جنگ عادلانه و نسبت آن با الهیات مسیحی، بیش‌تر از شانزده قرن است که در کانون بحث‌های فلسفة سیاسی در جهان مسیحیت قرار دارد، نظریة جنگ عادلانه از مهم‌ترین نظریه‌های روابط بین‌الملل و فلسفة سیاسی پیرامون صلح است که آگوستین (354 م) آن را طرح و بسط داده است. آگوستین جنگ را در صورتی عادلانه می‌داند که صادرکنندة جنگ دارای مشروعیت الهی ...  بیشتر