غرب شناسی بنیادی
1. معنای وجود و مواجهه با آن نزد هوسرل و هایدگر

همایون دهاقین؛ بیژن عبدالکریمی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 41-65

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5526

چکیده
  ادموند هوسرل پایه گذار پدیدارشناسی در معنای خاص و جدید کلمه است‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ وی با این نهضت فکری تحولی در فلسفه غرب پدید آورد. پدیدارشناسی استعلایی هوسرل روشمند (متدولوژیکال) است و در زمانه بحران علوم و فلسفه اروپایی آن‌را یگانه طریق مبتنی ساختن بنای معرفت بر پایه‌ایی خلل‌‌‌ناپذیر می‌دانست‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ پدیدارشناسی ...  بیشتر