غرب شناسی بنیادی
1. نقد فلسفه ی همسخنیِ مارتین بوبر و پی آمدهای آن در حوزه ی تعلیم و تربیت کودکان

اعظم محسنی؛ سید مسعود سیف؛ علی فتح طاهری

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 229-246

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5531

چکیده
  در میان مفاهیم جدیدی که در اوایل قرن بیستم در حوزه­ی تعلیم و تربیت مطرح شده بودند، مفهوم «دو طرفه بودن» (Gegenseitigkeit) فرایند آموزش چالش­های بسیاری را به همراه داشته است؛ بسیاری از مربیان با انتقاد از این مفهوم، اظهار داشتند که معلم باید به تنهایی فرایند آموزش را رهبری کند و شاگردان نمی­توانند و نباید نقشی در این فرایند ایفا ...  بیشتر