غرب شناسی بنیادی
1. پوزیتیویسم منطقی و تجربه‌گرایی از دید فریدمن

حسن فتحی؛ سکینه غریبی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 109-131

چکیده
  پوزیتیویسم منطقی یکی از مکاتب فکری تأثیرگذار در اندیشه‌های مغرب‌زمین در قرن بیستم بوده است و عقیده بر این است که ریشه در تجربه‌گرایی سنتی دارد، اما در سال‌های اخیر دربارة آرای پوزیتیویست‌ها آثاری منتشر شده که حاکی از این واقعیت است که پوزیتیویسم منطقی با تجربه‌گرایی سنتی بسی متفاوت است. تحقیق حاضر به معرفی و بررسی یکی ...  بیشتر