غرب شناسی بنیادی
1. سولون؛ راهبر آتن به سوی دموکراسی

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 45-66

چکیده
  مشهور است که سولون سنگ‌‌بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دست‌خوش بحران و آشوب بود و در آستانۀ جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایتش به‌سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعداز او و به‌نام دموکراسی آتن شناخته می‌شود. برای بررسی این ...  بیشتر