لطفا با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 آدرس پست الکترونیکی: daftaremajalleh@gmail.com

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1389

حوزۀ تخصصی: غرب شناسی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا هشت ماه

درصد پذیرش مقالات: 25%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات) 

  دو فصلنامۀ «غرب شناسی بنیادی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است. 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 

4. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

صفحه 63-88

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی


11. میرزا ملکم خان و اندیشه ی روش

صفحه 197-223

محمدتقی طباطبائی


12. حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر

صفحه 225-251

بیژن عبدالکریمی؛ سید علیرضا رضوی‌زاده