لطفا با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 آدرس پست الکترونیکی: daftaremajalleh@gmail.com

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1389

حوزۀ تخصصی: غرب شناسی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا هشت ماه

درصد پذیرش مقالات: 25%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات) 

  دو فصلنامۀ «غرب شناسی بنیادی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است. 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 

2. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

صفحه 21-56

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی


3. خوانش انتقادی مدل های وحدت علم در قرن بیستم

صفحه 57-81

محمدمهدی حاتمی؛ رضا صادقی


5. مفهوم علوم انسانی در اندیشه متاخر ویلهلم دیلتای

صفحه 111-146

فخری ملکی؛ رضا داوری اردکانی


8. طرفین گفتگو در دیالوگ گادامر: اشخاص یا اشیا

صفحه 187-209

حمیده ایزدی نیا؛ حسن فتحی