کلیدواژه‌ها = دازاین
تعداد مقالات: 3
1. غلبه رویکرد مفهومی بر رویکرد وجودشناسانه و پیامدهای تربیتی آن در دوره معاصر (با تأکید بر اندیشه‌های نیچه و هایدگر)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-117

بیژن عبدالکریمی؛ افضل السادات حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ تحسیم الیاسی


3. آگاهی از معمای عدم به شیوۀ مارتین هیدگر با نظر به مابعدالطبیعه چیست؟

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-53

الناز تقی‌زاده؛ احمد‌علی حیدری