واکاوی رویارویی دیالکتیکی پارادایم‌ها در تاریخ هنر غرب (از رنسانس تا آغاز دوران مدرن)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان.

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

تاریخ زنجیره‌ای بدون گسست است که سیال از عصری به عصر دیگر گذر می‌کند. در این گذار پارادیم‌های غالب و نیز برآیند تلاش‌های هنری وابسته به آنها تغییر می‌کنند. هنر برآمده از این فرایند دیالکتیکی، همبستگی آشکاری با تحولات فلسفی، علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر در آستانه ظهور دارد. این پژوهش در پی بررسی رویارویی پارادایم‌ها در اندیشه غرب پس از رنسانس و پی‌جویی تاثیر این جدال بر شکل‌گیری مکتب‌های هنری است. هنر رنسانس با رویکرد انسان خدای‌گونه نابغه، در برابر محوریت خدای متجسد بیزانسی قیام می‌کند. در همین دوره  فاصله هنر شمال و جنوب آلپ به‌اندازه تفاوت در ساختار سیاسی ـ اقتصادی این دو سامان است. هنرمند باروک نخستین گام‌ها را برای استقلال خود بر می‌دارد. هنر نوکلاسیک اندیشه‌های عصر روشنگری را در راستای اهداف انقلاب به‌کار می‌گیرد. رومانتیک‌ها در اعتراض به انقلابیون نسل پیش به تصویرگران سرکش و بی‌قرار طبیعت بدل می‌شوند. رئالیست‌ها فریاد طبقه فرودست را در هنرشان بازتاب می‌دهند و امپرسیونیست‌ها با عطش به نوآوری و ساختارشکنی این رویکردهای سنتی را به چالش می‌گیرند تا خود آغازگر ستیزه‌ای بی‌پایان برای روند پرشتاب تغییرات مداوم باشند.

کلیدواژه‌ها


منابع:

-                افرت، اندرو (1385). نگرش‌ها در جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه رحیم ابوالحسنی، تهران: میزان.

-                بکولا، ساندرو (1391). هنر مدرنیسم، ترجمه رویین پاکباز و همکاران، تهران: فرهنگ معاصر.

-                بورگر، پیتر (1386). نظریه هنر آوانگارد، ترجمه مجید اخگر، تهران: مینوی خرد.

-                پوک، گرانت. نیوئل، داینا (1392). مبانی تاریخ هنر، ترجمه مجید پروانه‌پور، تهران: ققنوس.

-                ماینر، ورنن هاید (1390). تاریخ تاریخ هنر (سیری در تکوین نظریه هنر)، ترجمه مسعود قاسمیان، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.

-                لینتن، نوربرت (1382). هنر مدرن، ترجمه علی رامین، تهران: نی.

-                گامبریج، ارنست (1379). تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، تهران: نی.

-                پاکباز، رویین (1378). دایره‌المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.

-                کوهن، تامس (1369). ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: سروش.

-                گاردنر، هلن (1385). هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه.

-                لش، اسکات (1390)، جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمه شاپور بهیان، تهران: ققنوس.

-                 Craske, Matthew. (1997). Art in Europe1700-1830: A History of the Visual Arts in an Era of Unprecedented Urban Economic Growth. Oxford: Oxford University Press.

-                 Danto, Arthur. (1964). "The Art world". The journal of philosophy, 61 (19), pp. 571-584.

-                 Esche, Charle. & Bradley, will. (2007). Art and social change: A critical reader. London: Tate Publishing.

-                 Fraser, Andrea (2005), "From the Critique of Institutions to an Institution of Critique". Artforum, 44 (1), pp. 278-283.

-                 Goldstein, Joseph L. (2012). "Paradigm shifts in science: insights from the arts". Nature medicine, 18 (10), pp. 1473-1477.

-                 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1991). The Encyclopedia Logic: Part 1 of the Encyclopaedia of Philosophical, translated by T.F. Geraets, W.A. Suchting, and H.S. Harris, Indianapolis: Hackett.

-                 Kuhn, Thomas. (1970). The Structure of Scientific Revolution, Chicago: The University of Chicago Press.

-                 Mueller, Gustav. (1958). "The Hegel Legend of ‘Synthesis-Antithesis-Thesis’", Journal of the History of Ideas, 19 (3), pp. 411-414.

-                 Thakar, Shreya. (2013). A Current Study and Comparison of Realism and Romanticism in Europe. Graduate International Studies Program, New York: St. John Fisher College.