غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

دغدغه اصلی ارسطو در این بحث، مسأله استحقاق و شایستگی در حکومت و تقسیم مناصب آن است بدین منظور او به بررسی نظام­های سیاسی مختلف پرداخته و ایرادات آن نظام­ها را از این لحاظ بیان می کند او می­گوید در امر حکومت و تقسیم مناصب باید سهم هر کس در حفظ و نگهداری و فراهم آوردن عناصر هستی و سازمان حکومت، معیار قرار گیرد. همچنین او بیان می کند که معیار سنجش درستی و نادرستی این حکومت­ها فراهم آوردن هر چه بیشتر « نفع مشترک» است. یعنی حکومت­هایی که به دنبال  نفع فرمانروایان باشند حکومت­هایی نادرست و غیرعادلانه و حکومت­هایی که به دنبال نفع افراد جامعه باشند حکومت هایی صحیح و عادلانه اند سپس با این معیار به تشریح بهترین نظام سیاسی می­پردازد و آن را نظامی می­داند که افراد در آن به تناوب فرمانروا و فرمانبرداری می­شوند چرا که تنها از این طریق است که می­توانند به فضیلت کامل (عدالت) دست پیدا کنند. ولی نهایتا نتیجه می­گیرد که این نظام قابلیت اجرایی ندارد بنابراین نظامی ترکیبی را معرفی می­کند که شایستگان در راس هرم قدرت قرار دارند و توده مردم وظیفه نظارت و برگزیدن آن ها از طریق شورا و انجمن نمایندگی برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها

منابع:

ارسطو؛ (1384)، اخلاق نیکوماخس، ترجمه سید ابوالقاسم پور حسینی، تهران، انتشارات سمت.

ارسطو؛(1390)، اخلاق نیکوماخس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو.

ارسطو؛ (1386)،  سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

مکاینتایر، السیدر؛ (1362)، درپی فضیلت، ترجمه حمید شهریاری و محمد علی شمالی، تهران، انتشارات سمت

یگر، ورنر؛(1392)، ارسطو: مبانی تاریخ تحول اندیشه وی، ترجمه حسین کلباسی اشتری، تهران انتشارات امیر کبیر.

Bartlett, Robert C; (2001). The Idea of Enlightenment: A Post-mortem Study. Toronto: University of Toronto Press.

 

Bolotin, David; (1999). “Aristotle on the Question of Evil.” In Action and Contemplation:Studies in the Moral and Political Thought of Aristotle, edited by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins, 159-169. New York: SUNY Press.

 

Bruell, Christopher; (2006). “Aristotle on Theory and Practice: Part One.” An unpublished talk delivered at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris, 1-18.

 

Bywater, Ingram, ed; (1890). Ethica Nicomachea. Oxford: Oxford University Press.

Corbett, Ross J; (2010). “Aristotelian Kingship and Lockean Prerogative.” In RecoveringReason: Essays in Honor of Thomas L. Pangle, edited by Timothy Bums, 251— 261. Lanham, MD: Lexington Books.

 

Corbett, Ross J; (2010). “Aristotelian Kingship and Lockean Prerogative.” In RecoveringReason: Essays in Honor of Thomas L. Pangle, edited by Timothy Bums, 251— 261. Lanham, MD: Lexington Books.

 

Goldberg, Robert; (2010). “Civic or Human Virtue in Aristotle’s Politics.” In RecoveringReason: Essays in Honor of Thomas L. Pangle, edited by Timothy Bums, 129— 146. Lanham, MD: Lexington Books.

 

MacIntyre, Alasdair; (2006). Ethics and Politics: Selected Essays, Vol. 2. New York: Cambridge University Press.

Simpson, Peter L. 1998. A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle. Chapel Hill: University of North Carolina Press.