غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پولیس یا مدینه، موضوع فلسفه سیاست کلاسیک است. با بررسی متونی کلاسیک مثل تاریخ جنگ پلوپونزی توسیدید و سیاست ارسطو و پژوهش­های جدیدی همچون تمدن قدیم فوستل دوکلانژ و پولیس هانسن به درکی از تفاوت مدینه و شهر پی می­بریم که می­تواند در فهم ما از مبانی و مبادی فلسفه سیاست مدرن موثر باشد. مدینه، جامع­ترین و والاترین شکل جامعه سیاسی و غایت آن نیکبختی بود، یعنی جامع­ترین و والاترین خیری که یک جامعه می تواند به آن دست یابد. مدینه بر خلاف شهر دارای هویتی اجتماعی و سیاسی بود و تا زمانی که رشته مدنی-سیاسی افراد آن از هم نگسسته بود، برقرار بود. از ویژگی­های اصلی مدینه یکی این بود که اعضای آن در زندگی شریک یکدیگر بودند و نیکبختی مردمان آن به هم وابسته بود. ویژگی مهم دیگر مدینه که آن را در نسبت با فرونسیس قرار می­دهد، پرسش­پذیری آن بود. باز­اندیشی در مفاهیم مدینه و فرونسیس و نسبت آنها امروزه می تواند مجالی را فراهم کند تا به بنیادهای خودنقاد اندیشیدن بیاندیشیم، بدون اینکه در دام جزم­اندیشی گرفتار شویم. دیگر اینکه تامل در مفاهیمی چون پولیس فرصتی است برای شناخت ریشه­های سنت دموکراتیک غرب و درک عمیق­تر از نهادها و ارزش­هائی که فرهنگ غربی را قوام می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

منابع

 

  ارسطو، ۱۳۶۴، سیاست (حمید عنایت، مترجم)، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

  ارسطو، ۱۳۸۸، اصول حکومت آتن (محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مترجم)، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

  ارسطو، 1389، مابعدالطبیعه (محمدحسن لطفی، مترجم)، تهران، نشر طرح نو.

  اشتراوس، لئو، ۱۳۹۲، شهر و انسان (رسول نمازی، مترجم)، تهران، نشر آگه.

  اشتراوس، لئو، ۱۳۹۶،  مقدمه­ای سیاسی بر فلسفه( یاشار جیرانی، مترجم)، تهران، نشر آگه.

  آرنت، هانا، ۱۳۹۰، وضع بشر ( مسعود علیا، مترجم)، تهران، نشر ققنوس.

  بروئل، کریستوفر، ۱۳۹۸،”کسنوفون“،اشتراوس، لئو. کراسپی، جوزف، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد اول: قدما، (یاشار جیرانی، شروین مقیمی، ویراستاران)، تهران، نشر پگاه روزگار نو.

  بیستگی، میگل د، ۱۳۹۴، هایدگر و امر سیاسی (سیاوش جمادی، مترجم)، تهران، نشر ققنوس.

  داوری اردکانی، رضا، 1395، خرد سیاسی در زمان توسعه یافتگی، تهران، انتشارات سخن.

  رنان، ارنست، ۱۳۸۹، «ملت چیست؟» خرد در سیاست ( عزت الله فولادند، مترجم)، تهران، نشر طرح نو.

  زگزبسکی، لیندا، ۱۳۹۶، فضائل ذهن (امیرحسین خداپرست، مترجم)، تهران، نشر کرگدن.

  کلوسکو، جورج، ۱۳۹۴، تاریخ فلسفه سیاسی (خشایار دیهیمی، مترجم)، تهران، نشر نی.

   

   

   Aristotle. 1998. Politics, Trans: Reeve, C.D.C. Hachette Publishing Company.

   Fustel De Coulanges, Numa Denis. 2001. The Ancient City: A Study on the Religion, laws, and Institutions of Greece and Rome. Batoche Books.

   Hansen, Morgan Herman. 2006. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. Oxford University Press.

    Reeve, C.D.C. 1998. Translation: Politics (Aristotle), Hachette Publishing Company.

    Roy, J. (1999). »Polis and Oikos in Classical Athens » Journal of Greece & Rome, Second Series, Vol. 46, No. 1, pp. 1-18.

     THUCYDIDES. 2009. The Peloponnesian War. Translated by Martin Hammond. Oxford University Press.

     Wolff, Francis. 2004. ( Entry: »Polis») Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexion. By Barbara Cassin, Emily Apter, Jacques Lezra, Michael Wood. PRINECTON UNIVERSITY PRESS.