غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام دانشگاه دانشگاه قرآن و حدیث

10.30465/os.2021.33285.1670

چکیده

اندیشه اخلاقی نیچه که در اراده معطوف به قدرت و رسیدن به ابرمرد متمرکز است هر نوع نظام مبتنی بر ذلت و تحقیر انسان را بی ارزش می‌شمرد و مسیحیت را به دلیل ترویج اخلاق بردگی، اخلاق ضعیفان می‌داند که با تاکید بر گناه نخستین و آلودگی ذاتی انسان، روح اراده و قدرت و عزت نفس را در آدمیان می‌میراند. این پژوهش، تلاش کرده تا آموزه‌های اسلامی مورد توجه نیچه را بیابد و با روشی پدیدارشناختی چگونگی تلائم دستگاه فکری وی با آن آموزه‌ها را واکاود. از نظر او اسلام، دینی است که شور، اراده، گزینش‌گری و خود اصیل انسان را به رسمیت می‌شناسد و فهمی صادقانه از طبیعت انسان، و نگاهی مثبت و واقع‌گرایانه به دنیا دارد که در تلائم با فلسفه وی و خصوصا انگاره اراده معطوف به قدرت است. هم‌چنین نظریه تفسیری منظرگرایانه‌اش به فهم پلورالیستی از ادیان کمک کرده و سازواری پاره‌ای آموزه‌های اسلامی با قطعاتی از دستگاه فلسفی وی، نگره مثبتی از اسلام را برای او فراهم آورده است. توجه به ساحت دل و احساس در حکمت عرفانی اسلام نیز سازگار با مبانی‌اش در نقد عقل مدرن بوده است.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم

  کتاب مقدس، (۲۰۱۱). نسخه قدیم فارسی POV

  براون کالین. (۱۳۷۵)،. فلسفه و ایمان مسیحی،. ترجمه طاطه‌وس میکاییلیان. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی

  حقیقی شاهرخ. (۱۳۹۱)،. گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا، شاهرخ حقیقی. تهران: نشر آگاه

  دلوز ژیل. (۱۳۹۰).  نیچه و فلسفه. ترجمه لیلا کوچک‌منش. تهران: رخ داد نو

  رابینسون دیو،. (۱۳۸۰)،. نیچه و مکتب پست‌مدرن،. ترجمه ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار. تهران: نشر و پژوهش فروزان

   عبدالکریمی بیژن ؛ سید علیرضا رضوی‌زاده ( الف.). حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر. دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398. صفحه ۱۶۹- 195

  عبدالکریمی بیژن ؛ سید علیرضا رضوی‌زاده (ب.). « لبخند» تراژیک ابرانسان در تفکر نیچه. دوره 11، شماره 1. بهار و تابستان 1399. صفحه 165-197

  کانت ایمانوئل. تمهیدات. (۱۳۷۰). ترجمه غلام‌علی حداد عادل. تهران:‌ مرکز نشر دانشگاهی

  مهرین مهران. (۱۳۳۸). فلسفه نیچه. تهران: کانون معرفت

  نیچه فریدریش. (۱۳۷۷ الف)،. اراده قدرت،. ترجمه مجید شریف. تهران: انتشارات جامی

  نیچه فریدریش. (۱۳۷۷ ب). حکمت شادان. ترجمه جلال آل احمد و دیگران. تهران: انتشارات جامی. چاپ دوم

  نیچه فریدریش. (۱۳۸۱)،. غروب بت‌ها یا فلسفیدن با پتک،. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات آگاه

  نیچه فریدریش،. (۱۳۷۳). فراسوی نیک و بد(۱۳۷۳)،. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات خوارزمی،. چاپ دوم

  نیچه فریدریش،. (۱۳۸۰). تبارشناسی اخلاق (۱۳۸۰)،. ترجمه داریوش آشوری. تهران:‌ انتشارات آگاه،. چاپ سوم

  یاسپرس کارل،. (1380)،. نیچه و مسیحیت،. ترجمه عزت الله فولادوند. تهران: انتشارات سخن

   

   Almond Ian. (2003). Nietzsche's Peace with Islam: My Enemy's Enemy Is My Friend”. German Life and Letters 56(1):43 - 55

   Almond Ian. (2010)., History of German Thought, from Leibniz to Nietzsche, Routlege., 2010

   Cahoone Lawrence E., [compiled by], (1996). From modernism to postmodernism: an anthology. UK: , Blackwell, UK, 199.6

   Hollingdale. R. J. (1965).  Nietzsche.  London: Routledge.

    Jackson Roy. (2007).  Nietzsche and Islam. Routledge.

   Jemes Ken and Richardson John (Ed.). (2013). The oxford handbook of Nietzsche. Uk: Oxford University Press.

    Lewis Bernard. (2008).  The Assassins: a radical sect in Islam. Basic Books

   Mandel Siegfried. (1998). Nietzsche and the Jews. New York: Prometheus Books.

   Mutti Claudio. (2013). Nietzsche et l'Islam. France: Edizioni all'insegna del veltro

   Rambort Lowry Robina and  Flores Watson Fiona, The Moors in ANDALUCÍA  8TH to 15TH Centuris in  http://www.andalucia.com/history/spainsmoo

   Robinson Dave. (1999). Nietzsche and Postmodernism., UK: Iconbooks.

   https://www.amazon.com/Nietzsche-lIslam-French-Claudio-Mutti-ebook/dp/B00DW22NCQ