غرب شناسی بنیادی
1. بازخوانی آرای انتقادی و بحران‌های فراروی دموکراسی

جلال حاجی‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  هرچند اعتبار و منزلت دموکراسی در دنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجود آن را مسلم و بدیهی می‌انگارند، نظریة دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبه‌رو بوده است. منشأ غالب رویکرد انتقادی به دموکراسی را باید در عصر یونان باستان جست‌وجو کرد. درواقع، از همان سرآغاز باستان ماهیت دموکراسی، معضلات و بحران‌هایی را فراروی ...  بیشتر

2. تبیین مبانی دموکراسی در اندیشه‌های فلسفی کارل پوپر

امیرمسعود شهرام‌نیا؛ جلال حاجی‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 67-86

چکیده
  پژوهش پیرامون نظریة دموکراسی کارل ریموند پوپر (1994-1902) و سنجش نسبت مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی‌اش با آن، هدفی است که دانش‌پژوه در این مقاله دنبال می‌کند. اهمیّت این مبحث در نشان‌دادن پیوند و سازگاری منطقی میان مبانی علمی ـ فلسفی پوپر و موازین و آموزه‌های برکشیده از آن با مدل دموکراسی اوست. از این حیث، سعی برآن است تا با بهره‌گیری ...  بیشتر