غرب شناسی بنیادی

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

  • شماره تماس: 88614299 داخلی  220 (بعد از شنیدن صدای بوق آزاد شماره داخلی گرفته شود).
  •  روزهای تماس: روزهای زوج ساعت 8-10
  • آدرس پست الکترونیکی نشریه: daftaremajalleh@gmail.com
  • آدرس نشریه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image