غرب شناسی بنیادی

اهداف و چشم انداز:

رویکرد کلی نشریه انتشار مقالات پژوهشی در زمینة معرفی و نقد اندیشه و فرهنگ جهان غرب است. برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از: تاریخچة غرب شناسی؛ افق های جدید غرب شناسی؛ تاریخ و وضعیت تفکر فلسفی، علمی، دینی، در جهان غرب؛ اندیشة حقوقی و سیاسی در جهان غرب؛ تاریخ و وضعیت هنر در جهان غرب؛ فرهنگ غرب و اسطوره شناسی؛ بنیان های فلسفی، علمی، دینی، و ... تمدن مغرب زمین؛ بررسی تطبیقی اندیشه و فرهنگ غرب و شرق؛ غرب و شرق شناسی؛ غرب و اسلام شناسی معاصر؛ غرب و جهانی شدن؛ غرب و نظریات پایان؛ غرب و آیندة جهان؛ غرب و هویتهای جدید.