غرب شناسی بنیادی
1. بازخوانی آرای انتقادی و بحران‌های فراروی دموکراسی

جلال حاجی‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  هرچند اعتبار و منزلت دموکراسی در دنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجود آن را مسلم و بدیهی می‌انگارند، نظریة دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبه‌رو بوده است. منشأ غالب رویکرد انتقادی به دموکراسی را باید در عصر یونان باستان جست‌وجو کرد. درواقع، از همان سرآغاز باستان ماهیت دموکراسی، معضلات و بحران‌هایی را فراروی ...  بیشتر