غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب. دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

مفهوم دیگری در فلسفه لویناس به مفاهیم دیگر او هویت می بخشد. وی با نقدی معرفت شناختی - هستی شناختی، تمامیت سوژه و کلیت دیگری را به پرسش می گیرد. به زعم لویناس دیگری امکان نفی تمامیت سوژه و امکان تعالی سوژه در فراروی از هویت ایستای خود است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد نسبت سوژه با دیگری نسبتی معرفت شناختی - هستی شناختی نبوده بلکه از بنیان، نسبتی اخلاقی است. سوژه در مجاورت دیگری شکل می گیرد. مهمترین ساحتی که هستی دیگری با هستی دیگری مجاور می شود، لحظه ی نیستی و مرگ اوست. این امر به رابطه اخلاقی بنیادینی منجر می شود که در آن مسئولیت در برابر مرگ دیگری بنیاد و مهمترین وجه مسیر تحقق هستی ما ست. به زعم ما فهم هستی چنان که هایدگربر آن پافشاری می کند هستن به سوی مرگ خود، از طریق رابطه ی اصیل دازاین با مرگ خود نیست، بلکه مرگ دیگری، نقطه ی عزیمت ویران کننده ی دریافتن نیستی گره خورده با هستی است. هستی در هستن برای دیگری و سوبژکتیویته در کنش های ارتباطی انسان با دیگری و متعاقب آن با مراقبت از دیگری در برابر مرگ متحقق می شود.

کلیدواژه‌ها

-          igagli, Francesco (2010). "And Who Art Thou, Boy? Face-to-Face with Bartleby;Or Levinas and the Other", Leviathan, Volume 12, Issue 3, pp. 37-53
-          Drichel, Simone (2008). " Regarding The Other: postcolonial violations and ethical resistance in margaret atwood's bodily harm", MFS Modern Fiction Studies, Volume 54, Number 1, pp. 20-49
-          Heidegger, Marti (1962). Being and time (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). New York: Harper and Row
-          Junyk, Ihor (2008). " Beyond The Dialectic: conrad, levinas, and the scene of recognition", MFS Modern Fiction Studies, Volume 54, Number 1, pp.140-159
-          Levinas, Emmanuel (1987). Time and The Other, Translated by Richard a Cohen, Duquesne University Press
-          Levinas, Emmanuel. (1969). Totality and Infinity, Translated by Alphonos Lingis, Duquesne University Press
-          Levinas, Emmanuel. (1974). Otherwise Than Being, or, Beyond Essence, Translated by Alphonos Lingis, Duquesne University Press
-          Levinas, Emmanuel (1985). Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo, trans. R.A. Cohen, Pittsburgh: Duquesne University Press
-          Liu, Xiaofei (2012). " A Robust Defence of the Doctrine of Doing and Allowing", Utilitas, 24, pp 63-81
-          Pedersen, Hans (2015). “Heidegger and Korsgaard on Death and Freedom: The Implications for Posthumanism”, Hum Stud, 39:269–287
-          Uchiyama, Kanae (2008): " The Death of the Other: a levinasian reading of paul auster's moon palace", MFS Modern Fiction Studies, Volume 54, Number 1, pp. 115-139
-          White, Richard (2012): " Levinas, The Philosophy of Suffering, And The Ethics of Compassion", The Heythrop Journal pp. 111–123