غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در نوشته پیش رو نظر سوارز درباب مفهوم آزادی در رساله مباحثات متافیزیکی و نیز شرح وی بر درباب نفس ارسطو توضیح و نشان داده خواهد شد فهم متافیزیکی و غیرکلامی وی از آزادی چیست. وی اختیار و اراده انسانی را مستقل از علل طبیعی و نیز مستقل از اراده خدا میدانست. پیشتر از وی نیز مرسوم بود که متفکران مدرسی از توماس آکویناس تا بعدیها انتخاب اخلاقی انسان را علتی مستقل از سایر علل طبیعی میدانستند، ولی فهم بدیعی است که اراده انسانی حتی در نسبت با اراده خدا نیز استقلال داشته باشد. سوارز آزادی در انتخاب کنش را ذات قوه کنشگر انسانی میداند و ازاینرو کنش اخلاقی بنابه نظر وی از منشا و منبعی موثر و مستقل سرچشمه میگیرد که همان اراده انسانی است. در بخش نخست مقاله نظر سوارز پیرامون آزادی و علت آن در انسان که اراده است توضیح داده خواهد شد وسپس در بخش دوم بر تفاوت بنیادین نگاه وی وتوماس آکویناس به بنیان اخلاق تاکید خواهد شد که درک و دریافتی است جز آنچه توماس پینک محقق مشهور و سوارز شناس بیان کرده است. بنا به نظر وی رای سوارز و دنزاسکوتوس همگام با رای توماس آکویناس درباب اختیار جملگی در مقوله عقل عملی دسته بندی میشو د، به خلاف تلقی رایج که توماس آکویناس را عقلگرا و دنز اسکوتوس و سوارز را اراده گرا مینامد. در مقاله پیش رو تلاش میشود تبیین شود چگونه نمیتوان نظر توماس آکویناس را همانند نظر سوارز درباب اخلاق  بر پایه عقل عملی فهمید تا توضیح داده شود ُمراد سوارز وجه عملی عقلی واحد است نه اراده چونان عقل عملی ارسطویی که کاملا مستقل از عقل نظری است.

کلیدواژه‌ها

---Aristotle, Nicomachean Ethics, TRANSLATED, WITH AN INTERPRETIVE ESSAY, NOTES, AND GLOSSARY BY ROBERT C. BARTLETT AND SUSAN D. COLLINS, The University of Chicago Press CHICAGO AND LONDON, 2011.
---Plato, Republic, Translated from the New Standard Greek Text, with Introduction, by C. D. C. REEVE, Hackett Publishing Company, Inc, Indianapolis/Cambridge, 2004.
---Francisco Suárez, Opera omnia, ed. Vivès. Paris, 1856–1877, 28 vols. + 1 vol. Unedited Opuscula, 1859, Disputationes metaphysicae.
---Francisco Suárez, Opera omnia, ed. Vivès. Paris, 1856–1877, 28 vols. + 1 vol. Unedited Opuscula, 1859, De anima.
---Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Translated by Fathers of English Dominican Province, 19
---Thomas Pink, Suarez, “Hobbes and the scholastic tradition in action theory”, in The Will and Human Action From Antiquity to the Present Day, edited by Thomas Pink and M. W. F Stone, Routledge, London and New York.