غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه، عضو گروه مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

فلسفه اخلاق از زمان افلاطون و ارسطو تا چند دهه پیش نه فقط ساخته فلاسفه مرد بوده که متناسبِ مخاطب مرد هم پرداخته‌ می‌شده است. در دهه‌های اخیر زنان فیلسوف در حوزه‌های گوناگون فلسفه اخلاق قلم زده‌اند. برخی به اخلاق فضیلت-بنیاد جان تازه‌ای بخشیده‌اند؛ برخی اخلاق مراقبت-بنیاد را پرورانده‌اند و برخی مانند فمینیست‌های رادیکال از اخلاق عشق سخن گفته‌اند. گرچه این متفکران همگی به یک نحله فکری تعلق ندارند، اما از نوشته‌های آنان آوای مشترکی به گوش می‌رسد که  با جریان غالب در فلسفه اخلاق متفاوت است. این مقاله به بررسی این صدایِ متفاوتِ مشترک پرداخته‌ و نشان داده است که این متفکران، در تقاضا برای به رسمیت شناختن عواطف و روابط انسانی در فلسفه اخلاق متفق هستند. با به رسمیت شناختن عواطف و روابط، مفهوم خودآیینی به چالش کشیده شده و مرزهای فاعل اخلاقی از درون و بیرون تغییر می‌کند. خودِ اخلاقی نه تنها نسبت به اعمال جوارحی که نسبت به حالات درونی خود نیز اخلاقاً مسئول بوده و باز مسئولیت اخلاقی متفاوتی نسبت به دیگرانِ نزدیک خود خواهد داشت. ورود نگاه جنسیتی به اخلاق در نهایت همیشه به دنبال واگرایی ذاتگرایانه نیست که پیشنهاداتی برای دستیابی به همگرایی دارد که در این مقاله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

کانت، ایمانوئل ،(1394).  بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، چاپ دوم، خوارزمی.
لوید، ژنویو(1380)، عقل مذکر، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، نشر نی.
مک لاود، کرولین (1395)، دانشنامه فلسفه استنفورد: اعتماد ، ترجمه امیرحسین خداپرست، تهران، ققنوس.
مرداک،  ایریس(1387) سیطره خیر، ترجمه شیرین طالقانی، با مقدمه مصطفی ملکیان، نشر شور.
 Baier Annette C (1985).  "What do Women want in a Moral Theory?"  Noûs, Vol.  19, No.  1, 1985 A.  P.  A.  Western Division Meetings pp.  53-63.
Baier Annette (1986) "Trust and Antitrust" in Ethics, Vol.  96, No.  2 (Jan. , 1986), pp.  231-260.
 Bartky, Sandra Lee (2002) “Sympathy and solidarity” and other essays, Rowman & Littlefield Publishers, Inc
Catriona Mackenzie and Natalie Stoljar eds ( 2000).  Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self, New York: Oxford University Press.
Jan Plamper(2015). The History of Emotions: An Introduction, Translated by Keith Tribe, Oxford University Press.
Mayeroff, Milton (1990) On Caring, HarperCollins,Inc.
 Myles McDonnell(2006) Roman Manliness: "Virtus" and the Roman Republic, Cambridge University Press.
Nel Noddings (1984), Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, University of California Press.
Martha Nussbaum(1987) "The Stoics on the Extirpation of the Passions"  Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science, Vol.  20, No.  2,pp.  129-177.
Harding, Sandra G (1986) The Science Question in Feminism,Cornell University Press.
Held, Virginia (1998) "Feminist Reconceptualizations in Ethics", in Philosophy in a feminist voice: critiques and reconstructions, Janet A.  Kourany(editor), Princeton University Press.
Held, Virginia (2007). The Ethics of Care: Personal, Political, and Global, Oxford University Press.