غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

2 هیات علمی پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله تلاش می کند تا تعلیم و تربیت را از منظر هایدگر بر اساس کتاب هستی و زمان[i] واشکافی کند، این اثر دیگرگونه راهی را در مواجهه با دانش (wissenschaft) و بالتبع پدیده ی تعلیم و تربیت بر ما می گشاید. هایدگر با روش پدیدار شناسی و با  تفکر در مفهوم لوگوس و پدیدار، آشکار می کند ؛ که لوگوس به معنی "مجال دیدن دادن " و پدیدار "خود را در خود نشان دادن" است ، این معنا از پدیدارشناسی مجالی برای نشان دادنِ خود چیزها به شیوه ی خود است . دازاین روشنگاهی، برای خود - نشان دادن - چیزها ، با گشودگیِ زمانمندانه ، در نسبت دلمشغولانه با چیزها و در نسبت تیمارخواهانه با دازاین های دیگر است ؛که این امر سبب بروز و مجال بروز دادن به حقیقت چیزها می شود. در تعلیم و تربیت براساس آموزه های هایدگر؛ موضوع تعلیم و تربیت به نحوی دلمشغولانه در نسبت با چیزهایِ جهان پیرامونی مجال بروز می یابد و رابطه ی مربی و مترّبی براساس "تیمارداشتِ رهاکننده" ، برای رخدادِ حقیقتی نو، سبب سازِ می شود . در این شیوه از تعلیم و تربیت ؛ گشودگیِ به چیزها سبب می شود که موضوعات تعلیم و تربیت را نه امری سوبژکتیو به گونه ی شناختی  و نه امری ابژکتیو ، که دازاین درآن مشارکت ندارد ، تلقی کنیم ؛ بلکه براساس روی آورندگی به چیزها در زمان ، هر مواجهه ای با حقیقت، در نسبت با هستی چیزها بروز می کند.[i] .Heidegger,Martin. Sein und Zeit (1927), Tübingen, Max Nimeyer Verlag, 17 Auflag,1993

کلیدواژه‌ها

1.اینوود،مایکل.(1395).روزنه ای به اندیشه مارتین هایدگر.ترجمه احمدعلی حیدری.تهران.انشارات علمی
2.باقری،خسرو.(1394).رویکردها و روش پژوهش درفلسفه تعلیم وتربیت.تهران.اتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
3.جمادی،سیاوش.(1385).زمینه وزمانه پدیدارشناسی.تهران.انتشارات ققنوس
4.عبدالکریمی،بیژن.(1381).هایدگر واستعلا.تهران.انتشارات نقدفرهنگ
5.فیگال،کونتر.(1394).درآمدی برهایدگر.ترجمه شهرام باقری.تهران.انتشارات حکمت
6.ساکالوفسکی،رابرت.(1384).درآمدی بر پدیدارشناسی.ترجمه محمدقربانی.تهران.انتشارات گام نو
7.لوکنر،آندرئاس.(1394).درآمدی به وجود وزمان.ترجمه احمد علی حیدری.تهران.انتشارات علمی
8.هایدگر،مارتین(1381)."نامه ای درباره انسان گرایی "ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم.ترجمه عبدالکریم رشیدیان.تهران. انتشارات نی
9.هایدگر،مارتین(1377)."مطالعه آکادمیک زندگی درعالم"سخنرانی هایدگر به روایت مارکوزه.نامه فلسفه.  ترجمه مهدی صادقی انشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
10.هایدگر،مارتین(1389).هستی وزمان. ترجمه عبدالکریم رشیدیان.تهران.انتشارات نی
11.هایدگر،مارتین(1386).هستی وزمان.ترجمه سیاش جمادی.تهران .انتشارات ققنوس
12.هایدگر،مارتین(1388).چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟.ترجمه سیاوش جمادی.تهران.انتشارات ققنوس
13.یانگ،جولیان(1394).هایدگر واپسین. ترجمه بهنام خداپناه.تهران .انتشارات حکمت
14.نیچه،فردریش(1383)تبارشناسی اخلاق.ترجمه داریوش آشوری .انتشارات آگاه
. Heidegger,Martin.( 1993). Sein und Zeit(1927), Tübingen, Max Nimeyer Verlag, 17 Auflag,  15.
16.Herrmann,Friedrich-Wilhelm von.(2004) ,Subjekt und Dasein.Grundbegriffe von "Sein und Zeit".3 Auflage Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann.
17.Arendt,Hannah.(2016).Denken ohne Geländer,Herausgegeben von Heidi Bohnet und  Kkaus Stadler,München/Berlin,Piper Verlag.