غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هایدگر در " راه من به سوی پدیدارشناسی " همان تکریمی را نثار " در باب وجود : طرح کلی انتولوژی "  کارل برایگ می کند که نثار کتاب برنتانو در باره " معانی متعدد وجود نزد ارسطو " و نیز " پژوهش های منطقی" هوسرل  کرده است ((GA14:92. او همچنین به تاثیر نافذ و از همین رو وصف ناشدنی ای اشاره دارد که برایگ – این استاد الهیات ضد مدرنیسم  و آخرین بازمانده مکتب الهیاتی توبینگن که الهیات کاتولیک را در گفتگوئی پویا با فلسفه هگل و شلینگ قرار می داد –  بر کار فکری آتی او نهاده است. هایدگر،  حتی پنجاه سال پس از نخستین ملاقاتش با برایگ در سال 1909، از او به سبب " رسوخ و صلابت فکری " و مهارت مواجه ساختن آموزه های گذشته با پرسش های زنده  و تپنده حال حاضر تمجید می کند ((Ibid:82.
با این همه بر تاثیر برایگ روی هایدگر، تاکید چندانی خاصه از آن گونه که بر تاثیر برنتانو و هوسرل ، نگردیده است. مقاله حاضر برآن است که بر این تاثیر در سه بخش تمرکز کند؛ الف. تاثیر برایگ بر هایدگر در نحوه رویکرد به سنت فلسفی، ب. در مضامین اندیشه و ج . در سبک نگارش.

کلیدواژه‌ها

Braig,Carl ,Vom Sein : Abriß der Ontologie, Herder'sche Verlagshandlung,1896.
Duns Scutos. Questions on Aristotle's Categories,  trans Newton, Lloyd Washington, DC: Catholic University of America Press, 2014
Gadamer,H.G, The Gadamer Reader : A Boquet of the Later Writings, Ed & Trans by Palmer,R, Northwestern University Press,2007.
Gadamer.H.G, Heidegger's Weg: Studium zum Sprätwerk, Tübingen:J.C.B.Mohr, 1983.
Heidegger, M. Gesamtausgabe: 1. Nietzsches metaphysische Grundstellung (Sein und Schein) 2. Skizzen zu Grundbegriffe des Denkens. Hinweise und Aufzeichnungen. Nietzsche Seminare 1937 und 1944. Abt. 4. Bd 87. Klostermann, 2004.
Heidegger,M, Gesamtausgabe 14: Zur Sach des Denken, Vittirio Klostermann,2007
Heidegger,M, Contributions to Philosophy(From Enowning), trans Emad,P & Maly,K, Indiana University Press,1999.
Heidegger,M, Heidegger's Gesamtausgabe24:Die Grundproblem der Phänemenologie,Vitterio Klostermann,1975
King,Peter, Duns Scotus on Metaphysics , in The Cambridge Companion to Duns Scotus, Ed Thomas Williams, Cambridge University Press, 2003,Pp 15-69.
 Lafont,c , Heidegger, Language and World- Discosure, trans,Harman,G, Cambridge University Press,2000.
McGrath, S.J. The Early Heidegger & Medieval Philosophy,The Catholic University of America Press,2001.
O'Meara,Thomas Franklin , Cruch and Culture : German Catholic Theology,1860-1914, Notre Dame University Press,1991.
Ott,Hugo, Heidegger's Catholic Origins, in American Catholic Philosophical Quarterly,Vol 26, Issue 2,Spring 1995,Pp 137-156.
Reardon, Bernard,Religion at the Age of Romanticism,Cambridge university Press,1985.
Safranski, Rudiger, Martin Heidegger Between Good and Evil,tr Ewald Osers,Harvard University Press,1998.
Schäeffler, Richard. Frommigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die Katholische Theologie, Darmstadt Wissenschaftleiche Buchgesellschaft,1978.
Williams, Thomas , The Doctrine of Univocity is True and Salutary, in Modern Theology21,no 4,2005.