غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.تهران.تهران.ایران

2 استاد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

به نظر کانت،انسان برای رسیدن به علمنیازمند سیستمی از دانش عقلانی خود می باشد که تحت یک ایده به وحدت برسد. در این سیستم علمی تمام اجزاء و موقعیتی که هر جزء در نسبت با دیگر اجزاء پیدا می کند به نحو پیشینی تعین مییابد. چنین وحدتی سازمان یافتهاست به نحوی که سیستم علمی در بسط  تدریجی خود از درون فربه و کامل می گردد و هیچ مؤلفه بیرونی نمیپذیرد. تنوع مفهومی در این سیستم که منجر به تعین قلمروهای دوگانۀ قانونگذاری در آن می شود به مفاهیم طبیعی و مفهوم آزادی محدود میگردد. حال اگر دوگانگی برآمده از این تنوع مفهومی، وحدت سازمان یافته سیستم دانش عقلانی بشر را تهدید کند خودِ سیستم برای حفظ خود بایستی بتواند بر آن فائق آید.ایده های استعلایی و نقشی که آنها در ترمیم این دوگانگی ایفا می کنند از جمله خوددرمانی های سیستم علمی است.در این نوشتار سعی برآن است تا بیان کانت از نقش ایده های استعلایی در پیوند مفاهیم را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها

1-دلوز،ژیل،1386،فلسفۀ نقادی کانت رابطۀ قوا،اصغر واعظی،تهران ،نشر نی
2-کاپلستون،فردریک،1375،تاریخ فلسفه یونان،جلد اول،یونان و روم،سید جلال الدین مجتبوی،تهران ، انتشارات شروس
3- کاپلستون،فردریک،1375،تاریخ فلسفه یونان،جلدششم،از ولف تا کانت،اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر،تهران، انتشارات شروس
4-کورنر،اشتفان،1389،فلسفۀ کانت،عزت الله فولادوند،تهران،Kant،انتشارات خوارزمی
5-کانت،امانوئل،1390،نقد عقل محض،بهروز نظری،کرمانشاه،باغ نی
6-Kant,Immanuel,1964, Critique of pure reason, Norman Kemp Smith, Macmillan& Coltd, London
7-Kant,Immanue,1961,Critique of Judgment, J.H.Bernard, Hafner Publishing,New Yourk
8- Kant,Immanue,1956, Critique of Practical reason, Lewis White Beck,Bobbs-Merrill.New yourk
9-Cassirer,Ernest,1981, Kant’s life and Thought,   James Haden, Yale university, New Haven and London
10-Allison.Henry.E,1990,Kant’s theory of freedom, Cambridge university press, New Yourk
11-Paul Guyer,2000, Kant on freedom, Law, and Happiness, Cambridge university press, Cambridge