غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی، دانشکدة معارف و اندیشۀ اسـلامی دانشگاه تهران

10.30465/os.2021.31279.1648

چکیده

آمارها در غرب حکایت از رشد روز افزون جریان راست جدید و اقبال به این احزاب دارد. راست جدید همچون اسلاف خویش در سال­های بین دو جنگ جهانی به اقداماتی خشونت ‌آمیزی چون؛ آتش زدن اماکن و پناهگاهای مهاجرین، ترور و قتل، تحقیر رنگین ‌پوستان، ضرب و شتم مهاجران، ارسال پیامها تهدیدآمیز، شعارنویسی و هتک حرمت به اماکن مذهبی دست می‌زنند. با این وجود در سایه فراروایت «مقابله با تروریسم» بسیاری از اقدامات خشونت‌بار به مهاجران نسبت داده می‌شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که بنیان‌های فکری و ایدئولوژیکی جریان روبه رشد راست جدید را از چه منظری می‌توان تحلیل کرد و  در بین جریان های مختلف راست افراطی، «دیگری» به عنوان مصداق و آماج خشونت‌های راست افراطی از چه تفاوت‌ها و تمایزهایی برخوردار است؟ در راستای پاسخ به سوال فوق، این پژوهش با روش اسنادی در گردآوری داده‌ها از طریق روش تجزیه و تحلیل گفتمان، بنیان‌های فکری راست جدید را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. به نظر می‌رسد گفتمان راست افراطی در غرب بر تقسیم‌بندی آشتی‌ناپذیر میان «ما» و «آنها» و یا «خود» و «دیگری» استوار است و بر نوعی ارزش‌گذاری فراتر از تفاوت تاکید دارد که نشانگر برتری «ما» بر «آنها» است.

کلیدواژه‌ها

 فهرست منابع
-         اینگلهارت، رونالد(1377). نوسازی و پسانوسازی، ترجمه علی مرتضویان، فصلنامه ارغنون،. شماره 13.
-         داوودی، علی اصغر(1389)نظریه گفتمان و علوم سیاسی، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 8، صص 51-74.
-         زینالی، صادق (1394) اسلام هراسی غربی زمینه های اجتماعی  و رویکردهای سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 61. صص 168-127.
-         صاحب خلق، نصیر( 1385). تاریح ناگفته و پنهان آمریکا، چاپ دوم، تهران، هلال.
-         عضدانلو، حمید (1375) درآمدی بر گفتمان یا گفتمانی درباره گفتمان، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره های 104 - 103، صص 52-47.
-         کسرایی،محمدسالار و علی پوزش شیرازی(1388)نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 3، صص 339-360
-         گیدنز، آنتونی (1376) راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شیرازه، چاپ دوم.
-         مجیدی، محمد رضا و عزیزالله حاتم زاده (1395) قدرت­یابی گروه­های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها، فصلنامه سیاست، شماره38، صص 456-441.
-         مکنزی، یان و دیگران (1375) مقدمه­ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمد قائد، تهران: نشر مرکز.
-         نظری، علی اشرف و برهان سلیمی(1394) پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی اروپایی: مطالعه موردی فرانسه، فصلنامه دولت پژوهی، شماره 4، زمستان ، صص 186-157.
-         هوارث، دیوید(1377) نظریه گفتمان، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 2، صص 156-183.
-         هی وود، اندرو (1379) درآمدی بر اید‌ئولوژی­های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
-          
-          Arzheimer, Kai.2013. Electoral Sociology: Who Votes for the Extreme Right and Why and When? The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives. Eds. Backes, Uwe and Patrick Moreau. Göttingen: Vendenhoeck & Ruprecht, Pages. 35-50
-          Betz, Hans-George.1993. The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe, Comparative Politics, Vol. 25, No. 4. pp. 413-427
-          Boon, Martin.2010. Understanding the rise of the far right: Survey results, Equality and Human Rights Commission, Manchester.
-          Caiani Manuela and Linda Parenti.2012. Extreme-Right Organizations and Online Politics: A Comparative Analysis on Five Western Democracies, IPSA Congress, 8-12 July Madrid, P 1-20.
-          Caiani, Manuela Linda Parenti.2011.  The Spanish extreme right and the Internet, Análise Social, vol. XLVI (201), pp. 719-740
-          Gattinara Castelli & Caterina Froio, (2014), Discourse and Practice of Violence in the Italian Extreme Right: Frames, Symbols, and Identity-Building in CasaPound Italia, IJCV : Vol. 8 (1). Pp154-170.
-          Govern, P.mc. 2007. All American: why I belive in Football, God and the War in Iraq. New York: Harper Collines.
-          Ghosh, Mirdula.2012. The Extreme Right in Ukraine, International policy analysis. pp 1-12.
-          Kundnani, Arun .2008‌. Islamism and the Roots of Liberal Rage, Race and Class, Vol. 52 (2). pp 40-68
-          Laclau, E. & Mouffe, C. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verson. London.
-          Laruelle, Marlene. 2015. Russia’s Bedfellowing Policy and the European Far Right, Russian Analaytical Digest, No. 167.pp 1-12.
-          Melzer, Ralf and Sebastian Serafin. 2013.Right- Wing Extremism in Europe, Copyright by Friedrich-Ebert-Stiftung,Projekt, Gegen Rechtsextremismus.
-           Mudde, C & Kaltwasser, C.  R.  2012. Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy?   Cambridge University Press.
-          Mudde, Cas.2000. The ideology of the extreme right, Manchester University Press, First published .
-          Mude, Cas .2012. The Relationship Between Immigration and Nativism in Europe and North America, DePauw University.
-          Perliger,Arie. 2012. challenges from the sideline; Understanding America’s Violent Far-Right, The Combating terrorism center at west point.
-          Rogers, Richard. 2013. right wing formation in Europe and their counter- measures: an online mapping, Open Society Foundations. pp 5-89
-          walchuk, Andrew.2011. immigration and extreme right, an analysis of recent voting trends in western Europe, INQUIRY, volume 12, pp 24-33.
-          Wilkes, Rima‌ &‌; Neil Guppy & lily Forris .2007. Right – Wing Parties and Anti – Foreigner Sentiment in Europe", American Sociological Review, Vol 72. Pp :831-840
-          Enstad, Johannes (2018), Right-Wing Terrorism and Violence in Putin’s Russia, Perspectives on Terrorism, Vol. 12, No. 6   
-          Caiaini, Manuela and Donatella Della Porta (2018) "The Radical Right as Social Movement Organizations." In The Oxford Handbook of the Radical Right, ed. Jens Rydgren. Oxford: Oxford University Press
-          Muis, J. C., & Immerzeel, T. (2016). Radical right    populism. Sociopedia.isa. https://doi.org/10.1177/2056846016121
-          Manuela Caiani, Radical right-wing movements: Who, when, how and why? Article · January 2017, Sociopedia.isa, at: https://www.researchgate.net/publication/323951576
 
سایت های اینترنتی
-          Zollmann, Florian(2016) The New Right in Germany  available at:
-          Löwy, Michael (2014), Ten theses on the far right in Europe available at:
-          Terror in Oslow, Wall Street Journal; 22 July 2011 available at:
-          Kundnani Arun.2012. Blind Spot? Security Narratives and Far-Right Violence in Europe, available at:https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Kundnani-Blind-Spot-June-2012.pdf
-          The state right wing extremism in Europe, European Union Center of North Carolina EUBriefings, March 2012.  Available at:
europe.unc.edu/wp-content/.../Brief1203-rightwingextremism.pdf