غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.30465/os.2021.25574.1561

چکیده

نیچه در تأملات انتقادی خود درباره فلسفه عقل‌گرایان و تجربه‌باوران که درون‌مایه آن را نتیجه تفکر متافیزیکی و تئولوژیک می‌داند به ماحصل شیوه‌های جهان‌بینی آنها، همچون یأس، ناامیدی و سرخوردگی‌ای اشاره دارد که به نیهیلیسم می‌انجامد. تفکر تاکنونی غربی از نظرگاه نیچه، مَحمل دشمنی و کینه‌توزی با زندگی بوده است. گویی که زندگی خصمِ تفکر است و رستگاری انسان بریدن از زندگی و حیات است. فلسفه آری‌گوی نیچه به عنوان بدیل تفکر تاکنونی غرب، چهره‌ای متبسم و خندان دارد که مؤلفه‌ای کلیدی در تفکر اوست. این فلسفه ریشه در تأیید زندگی، علاقه به حیات و زیست‌جهانی شادان دارد. این شادی از برای چیرگی بر خود و لذت حاصل از اراده معطوف به قدرت و برخورداری از بیشینه انرژی و نیروست که در ابرانسان نیچه ظهور و نمود می‌یابد. ابرانسان است که با گذشته آشتی می‌کند، حال را تأیید کرده، آینده را با پل آری‌گویی می‌سازد و با عشق به بازگشت جاودانه همه امور، خود، سرنوشت و تقدیر خویش را متحقق می‌سازد. سلامتی از نظر نیچه در تقابل با بیماری متافیزیک‌اندیشی، زیستی شادمان است که چهره نهایی‌اش در انفجار نیروها و فیگور لبخند ظهور می‌یابد: لبخند به زندگی، زمین و زمان؛ لبخندی دیونوسوسی.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نامه
1. ارسطو، 1389، متافیزیک، ترجمه‌ی شرف‌الدین خراسانی، تهران: حکمت
2. پیرسون، ک.ا.، 1396، چگونه نیچه بخوانیم، ترجمه لیلا کوچک‌منش، تهران: نشر نی
3. دلوز، ژ.، 1390، نیچه و فلسفه، ترجمه‌ی لیلا کوچک‌منش، تهران: رخ داد نو
4. فوکو، م.، 1390، تاریخ جنون،  ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: هرمس
5. کافمن، س.، 1385، نیچه و استعاره، ترجمه‌ی ‌لیلا کوچک‌منش، تهران: گام نو
6. نهاماس، ا.، 1395،  نیچه: زندگی به منزله ادبیات، ترجمه سید مسعود حسینی، تهران: نشر مرکز
7. نیچه، ف.، 1383، تأملات نابهنگام، ترجمه‌ی سید حسن امین، تهران: انتشارات دایرة‌المعارف ایران‌شناسی
8. .............، 1388، زایش تراژدی از روح موسیقی، ترجمه‌ی رؤیا منجم، آبادان: پرسش
9. ............، 1389، اراده قدرت، ترجمه‌ی مجید شریف، تهران: جامی
10. ..........، 1390، فراسوی نیک و بد، ترجمه‌ی داریوش آشوری، تهران: خوارزمی
11. ..........، الف. 1391، انسانی، بسیار انسانی، ترجمه‌ی سعید فیروزآبادی، تهران: جامی
12. ..........، ب. 1391، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، تهران: آگاه
13. ..........، 1392، حکمت شادان، ترجمه‌ی جمال آل احمد-سعید کامران-حامد فولادوند، تهران: جامی
14. ..........، 1394، آواره و سایه‌اش، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: جامی
15. .........، الف. 1395، این است انسان: چگونه آن می‌شویم که هستیم، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: جامی   
16. ..........، ب. 1395، فلسفه در عصر تراژیک یونانیان، ترجمه مجید شریف، تهران: جامی
17. ..........، الف. 1396، دجال: تلاشی برای نقد مسیحیت، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: جامی
18. .........، ب. 1396، سپیده‌دمان، ترجمه علی عبداللهی، تهران: جامی
19. ...........، 19. واتیمو، ج.، 1389، فریدریش نیچه: درآمدی بر زندگی و تفکر او، ترجمه‌ی ناهید احمدیان، آبادان: پرسش
20. هایدگر، م.،1390، نیچه، ترجمه‌ی ایرج قانونی، تهران: آگه
21. ...........، 1391، نیچه، ترجمه‌ی ایرج قانونی، تهران: آگه
22. یاسپرس، ک.، 1385، نیچه: درآمدی بر فهم فلسفه‌ورزی او، ترجمه‌ی سیاوش جمادی، تهران: ققنوس
منابع انگلیسی
1. Nietzsche, F., 1918, On the Genealogy of Morals, Translated By Horace B. Samuel, New York, Boni and Liverright
2. Nietzsche, F., 1997, Twilight of the Idols Or How to Philosophize with the Hammer, Translated By Riachard Polt, Hackett Publishing Company
3. Nietzsche, F., 1909, The Will to Power, Translated By Anthony M. Ludovici, Edinburgh T.N Foulis