غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه غرب دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه تبریز

10.30465/os.2022.39302.1790

چکیده

به لحاظ مبانی استراتژیک، نظریه دولت در فلسفه سیاسی کانت و فیشته دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. نگارنده معتقد است که ایرادات نظریات سیاسی آن‌ها نیز تا حدود زیادی با یکدیگر هماهنگ است. هر دو فیلسوف مورد ذکر نظریه دولت خود را در فراقِ مبانی آزادی استعلایی، متافیزیکی یا اخلاقی و نظریات حقوقی خویش می‌نویسند. چرا که دولت براساس فلسفه سیاسی آن‌ها برخلاف حوزه‌های دیگر اندیشه‌شان در حوزه تجربه و عینیت اندیشیده و نوشته‌شده‌اند. در چنین شرایطی هر دو فیلسوف مبانی انتزاعی خود را در محک میدان جاذبه‌ی عینیت یا تجربه قرار می‌دهند، حال مسئله این است که آیا می‌توانند میان نظر و عمل اتحاد را برقرار سازند و اندیشه سیاسی‌ای در طراز معرفت‌شناسی و اخلاق خویش به نگارش دربیاورند؟ به‌عبارتی‌دیگر آیا می‌توانند آزادی استعلایی یا اخلاقی و حقوقی را در ساحت عینیت خارجی یا دولت که قرار است فلسفه سیاسی در آنجا شکل بگیرد، برقرار سازند؟ به نظر می‌رسد هر دو فیلسوف در ساحت اقتدار خارجی، نه‌تنها نمی‌توانند از نظریه خود آیینی و آزادی انسان استفاده چندانی ببرند بلکه به دلیل نوع انسان‌شناسی خاصشان به‌زور برای تشکیل و دوام دولت پناه می‌برند.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی و انگلیسی
بریزیل، دنیل(1394)، فیشته، ترجمه مسعود حسینی، تهران: ققنوس، چاپ اول
تیلور،چارلز(1379)، هگل و جامعه‌ی مدرن، ترجمه منوچهر حقیقی‌راد، تهران: مرکز، چاپ اول
فیشته، یوهان گوتلیب(1398)، بنیاد حق طبیعی: بر اساس اصول آموزه‌ی دانش، ترجمه مسعود حسینی، تهران: ققنوس، چاپ اول
امانوئل،کانت(1398)، دین در محدوده عقل تنها، تهران: نشر نقش و نگار، چاپ چهارم
لوکاچ، گئورگ (1374). هگل جوان: پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز، چاپ اول
هگل، گئورک فردریش ویلهلم(1394) عناصر فلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق‌طبیعی و علم سیاست، ترجمه مهبد ایرانی‌طلب، تهران: نشر قطره، چاپ سوم

Arendt, H. (1992). Lectures on Kant's Political Philosophy. Brighton,: The University of Chicago Press.

Beiser, F. C. (1992). Enlightenment, Revolution, and Romanticism: The Genesis of Modern German Political Thought,1790-1800. Massachusetts: Harvard University Press.
Fichte, J. G. (2000). Foundations of Natural Right: According to the Principles of the Wissenschaftslehre. (F. Neuhouser, Ed., & M. Baur, Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.
Hegel, G. F. (1977). The Difference between Fichte's and Schelling's System of Philosophy. (H. S. Harris, & W. Cerf, Trans.) Albany: State University of New York Press.
James, D. (2011). Fichte's Social and Political philosophy: property and virtu. Cambridge: Cambrige University Press.
James, D. (2015). FICHTE’S REPUBLIC: Idealism, History and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. (1989a). Idea for a universal history with a cosmopolitan purpose. (R. Geuss, & Q. Skinner, Eds.) Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. (1989b). Kant: political Writing. (R. Geuss, & Q. Skinner, Eds.) cambridge: Cambridge university press.
Kant, I. (1989c). Perpetual peace: A philosophical sketch. (R. Geuss, & Q. Skinner, Eds.) Cambrige: Cambride University Press.
Kant, I. (1989d). The contest of Faculties. (R. Geuss, & Q. Skinner, Eds.) Cambridge: Cambridge University              Press.
Kant, I. (1989e). This maybe True in Theory but it dose not apply in practice. (R. Geuss, & Q. Skinner, Eds.) Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. (1991). Metaphysics of Ethics. (R. Geuss, Ed., & M. Gregor, Trans.) New York: Cambrige University Press.
McCumber, J. (2014). Hegel's Mature Critiqe of Kant. California: Stanford University Press.