غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

2 دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

10.30465/os.2023.42441.1848

چکیده

چکیده

در دوران مدرن، دو بحران بنیادین توجه و لزوم پرداختن به قوانین را بیش از پیش مطرح ساخت. بحران نخست، «جنگ‌های مذهبی و داخلی» در اروپا بود و بحران دوم، «استبداد و ستمگری» نظام‌های سیاسی بود. منتسکیو یکی از اندیشمندانی بود که به تأمل در آن بحران‌ها و ارائه‌ی راه‌کار برای ترمیم و اصلاح این بحران‌ها پرداخت. چنان ‌که می‌توان او را مایه‌ورترین متفکری دانست که با انقلاب کپرنیکی در فلسفه‌ی سیاسی و حقوق به تدوین بنیادهای مفهومیِ تفکیک قوا با نظر به قانون اساسی انگلستان همت گمارد. منتسکیو، نویسنده‌ای معتدل و محافظه‌کار بود که پیش و بیش از آن که بر هموطنانش اثرگذار باشد بر روشنگری، پدران بنیانگذار و نویسندگان مقالات فدرالیست امریکا، مهمترین اثر کلاسیک برخاسته از فلسفه سیاست امریکایی، تاثیر نهاد تا جایی که مقالات فدرالیست تماما طنینی منتسکیویی یافت. بر این اساس، مقاله حاضر در پیِ نشان‌دادن تأثیر آموزه های منتسکیو بر اندیشه نویسندگان مقالات فدرالیست است که چگونه به استقرار حکومت قانون در نخستین جمهوری دموکراتیک در دوران مدرن انجامید. چنین فهمی به ما یاری می‌رساند تا به برداشت دقیقتری از اهمیت این تاثیرگذاری در دوران مدرن دست یابیم.

کلیدواژه‌ها

 • منابع

   

  • پازارگاد، بهاءالدین. (1382). تاریخ فلسفه سیاسی، جلد دوم، تهران، نشر زوار.
  • توکویل، اَلکسی دو. ( [1347] 1396). تحلیل دموکراسی در امریکا، مترجم، رحمت الله مقدم مراغه­ای، تهران. نشر علمی و فرهنگی.
  • زکریا، فرید. (1390). آینده­ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی. مترجم، امیرحسین نوروزی. تهران، طرح نو.
  • مقیمی، سعید. (1386). «تأثیر مؤلفه­های فلسفی عصر روشن یابی بر الگوهای قدرت سیاسی (مطالعه موردی آرای منتسکیو)»، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد کرج، تابستان 1386، شماره 6، صص 103 - 124.
  • منتسکیو، شارل دو. (1395). روح­القوانین، مترجم، علی اکبر مهتدی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر امیرکبیر

   

  • Arendt, Hannah. (1963). On Revolution. The Viking Press, Published by the Penguin Group
  • Bok, Hilary. (2014). “Montesquieu”. The Stanford Encyclopedia of philosophy. Edward N. Zalta (ed), URL= https://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/
  • Bristow, William. (2017). “Enlightenment”. The Stanford Encyclopedia of philosophy. Edward N. Zalta (ed), URL= https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/
  • Desmond, William. (2011). Philosopher-king of antiquity. Continuum international publishing group
  • Diamond, Martin. (1987). “The Federalist”. In L. Strauss & J. Cropsey (Ed). History of Political Philosophy, Third Edition. (pp. 659-679). The university of Chicago press
  • Hamilton, Alexander. (2008). “The Federalist, 9”. In L. . Goldman (Ed), The Federalist Papers (pp. 44-48). Oxford University Press. (Original work published 1787).
  • Lutz, Donald S. (1984). “The Relative Influence of European Writers on Late eighteenth century American Political thought”. The American Political Science Review, vol. 78. No, 1. pp. 189-197
  • Madison, James. (2008). “The Federalist, No. 10, 47, 51”. In L. Goldman (Ed), The Federalist Papers (pp. 48-55, 239-245, 256-260). Oxford University Press. (Original work published 1787)
  • Mansfield, Harvey C, (2010). Tocqueville, A Very Short Introduction, Oxford university press
  • Mill, John Stuart., (]1861[ 2008), Considerations on Representative Government, Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991
  • Montesquieu, Charles De. (1989(. The Spirit of Laws, Cambridge University Press
  • Nozick, Robert. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Oxford, Blackwell
  • Peacock, Anthony A. (2010). How to read the Federalist papers. The Heritage Foundation
  • Rahe, Paul Anthony. (2009). Introduction in Soft despotism, democracy’s drift: Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, and the modern prospect. The Library of Congress, Printed in the United States of America.
  • Shapiro, Ian. (2003). The Moral Foundations of Politics, Yale University press
  • Shapiro, Ian. (2010). Democracy and Majority Rule. I. https://oyc.yale.edu/political-science/plsc-118/lecture-22
  • Shapiro, Ian. (2011). The real world of democratic theory, Princeton University Press
  • Shklar, Judith N. (1987). Montesquieu. Oxford University Press
  • Smith, Steven B. (2006). Democratic Statecraft: Tocqueville, Democracy in America ]Video.[. videoshare. https://oyc.yale.edu/political-science/plsc-114/lecture-22
  • Tamanaha, Brian Z. (2004). On the Rule of Law (History, Politics, Theory), University of Birmingham
  • Tocqueville, Alexi De. )2002). Democracy in America. H C. Mansfield & D Winthrop. Chicago: University of Chicago Press
  • Villa, Dana Richard, (2017). Teachers of the People: political education in rousseau, Hegel, Tocqueville, and Mill, The University of Chicago Press,
  • Waldron, Jeremy. (2016). “The Rule Of Law”. The Stanford Encyclopedia of philosophy. Edward N. Zalta (ed), URL= https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/
  • Wolff, Jonathan. (2006). An Introduction to political philosophy. Oxford university press
  • Yong, D. (1978). “The Review of Politics”, Cambridge University Press. Vol. 40, No. 3, pp. 392-405