غرب شناسی بنیادی

سردبیر


حسین کلباسی اشتری استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • .
 • hkashtariyahoo.com

مدیر مسئول


مهدی بنایی جهرمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه غرب

 • .
 • tj_sm81yahoo.com
 • 000000

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

 • sm_momeniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


کریم مجتهدی استاد بازنشته دانشگاه تهران

فلسفه غرب

 • k.mojtahediihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا داوری اردکانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

فلسفه غرب

 • r.davariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی دهباشی استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه غرب

 • .
 • dr.mahdidehbashigmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسن بلخاری استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

 • .
 • hasan.bolkhariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر مصلح استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • .
 • aamoslehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


موسی نجفی استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه سیاسی

 • .
 • sajadnajafiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حمید طالب زاده استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه غرب

 • .
 • talebzadeut.ac.ir
 • .

اعضای هیات تحریریه


قاسم پورحسن دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • .
 • ghasemepurhasangmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه غرب

 • .
 • karbasiltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا سلیمان حشمت دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه غرب

 • .
 • soleymanhatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هادی وکیلی دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه اسلامی

 • drhvakiligmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین مقدم حیدری دانشیار گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه علم

 • gmheidarigmail.com