غرب شناسی بنیادی
1. غرب‌زدگی و اصالت

آیدین کیخایی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 211-227

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.31191.1647

چکیده
  غرب‌زدگی آل احمد از زمان نخستین چاپ آن در ابتدای دهه‌ی ۱۳۴۰ تا به امروز، کانون بحث و جدل و مناقشات نظری و سیاسی بوده است. در این میان، یکی از نگرش‌های غالب به اندیشه‌ی‌ آل احمد و ایده‌ی غرب‌زدگی او در فضای روشنفکری و دانشگاهی، به ویژه در دهه‌های بعد از انقلاب،‌ نگرشی است که او را به عنوان روشنفکری «اصالت»‌گرا و مروج ایده‌ی ...  بیشتر