غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این نوشته تلاشی است برای نشان‌دادن این نکته که نگاه گایر در کتاب رد انگاره‌نگری کانت با طرح این‌که «مکان به شیء فی‌نفسه قابل‌اطلاق است» تا چه اندازه بر فهمی غیرکانتی و غیرمنطبق با نگاه فلسفی کانتی بنا شده و چگونه گایر، با همین برداشتِ غیرکانتی، انگاره‌نگری کانتی را واقع‌گرایانه (realistic) فهمیده است؛ درحالی‌که ویژگی اندیشة فلسفی کانت این است که شیءِ فی‌نفسه یا وجودِ بیرون از سوژه هست، ولی هیچ شناخت پدیدارانه‌ای از آن ممکن نیست و از‌همین‌رو مکان بدان قابل‌اطلاق نیست. تلاش خواهد شد با رجوع به متن کانت روح اندیشة وی آشکار شود و از آن طریق فهم تجربه‌نگرانة (empiricistic) گایر با تردیدی فلسفی مواجه شود. برای دوری از اطناب، در مقالة پیش‌ِرو تنها به فهم گایر از ویراست دوم نقد نخست کانت نظر داشته‌ایم و به بخش دیگری از کتاب گایر که به آثار متأخر کانت (Nachlass) استناد کرده است نپرداخته‎‌ایم، زیرا روح استدلال وی در آن بخش نیز بر همان فهم تحلیل‌‌‌شده در این مقاله استوار است.

کلیدواژه‌ها

Allison, Henry E. (1990) Kant’s Theory of Freedom, Cambridge University Press, Cambridge.
Allison, Henry E. (1996) Idealism and freedom: Essays on Kant's theoretical and practical philosophy, Cambridge University Press, New York.
Allison Henry E. (2004) Kant’s Transcendental Idealism, Yale University Press, New Haven & London.
Emundts, D. (2010) The Refutation of Idealism in The Cambridge Companion to Kant’s Critique Of Pure Reason, Edited By Paul Guyer, Cambridge University Press, New York.
Guyer, P. (1987) Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge.
Hegel, G. W. F. (2004) Phenomenology Of Spirit, Translated by A. V. Miller with Analysis of the text and Foreword by J. N. Findlay, Oxford University Press, Oxford and New York.
Heidegger, M. (1962) Kant and the Problem of Metaphysics, trans. James S. Churchill Bloomington: Indiana University Press.
Kant, I. (1996) Critique Of Pure Reason, translated by Pluhar, W. S., introduction by Kitcher, P., Hackett Publishing Company , Inc, Indianapolis/Cambridge, 1996.
Kant, I. (2004) Prolegomena to Any Future Metaphysics with Selection from the Critique of Pure Reason, Translated and Edited By Hatfield G., Cambridge University Press, New York.
Kant, I. (2005) Notes and Fragments, Edited by Paul Guyer, Translated by Curtis Bauman, Paul Guyer, Frederick Rauscher, Cambridge University Press, Cambridge.
Kemp Smith, N.(2003) A Commentary to Kant’s Critique Of Pure Reason, Palgrave MacMillan, New York.
Longuenesse, B.  (2000) Kant and the Capacity to Judge: Sensibility And Discursivity InThe Transcendental Analytic Of The Critique Of Pure Reason, translated by Wolfe, C. T. Princeton University Press, Princeton & Oxford.
Longuenesse, B. (2006) An Interview With Beatrice Longueness, New York University.
Rockmore, T. (2011) Kant and Phenomenology, The university of Chicago Press, Chicago and London.
Strawson, P. F. (1966) The Bounds Of Sense: An essay on Kant’s Critique of Pure Reason, Routledge, London& New York.