غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات انگلیسی، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه سمنان

چکیده

ژاک دریدا (Jacques Derrida) در مهمترین و مبنایی‌ترین اثر خویش تحت عنوان در باب علم نوشتار(Of Grammatology) مفهوم «خشونت بنیادی»(arche-violence) را مطرح می‌کند. از دیدگاه دریدا خشونتی که به مفهوم متداول آن در جامعه می‌بینیم ریشه در نوعی خشونت انتزاعی و کلی دارد که دریدا از آن به عنوان «خشونت اولیه» یاد می‌کند. دریدا منشاء خشونت تجربی در تمامی اشکالش را در زبان می‌یابد؛ خشونت اساسی که جزء لاینفک زبان است از طریق ایجاد تفاوت و تقابل های دوگانه (oppositional poles) عمل می‌کند و این تضادها و تقابل‌ها با تاثیر بر تمامی نظام‌های معنایی و تفسیری، خشونتِ رایج در جامعه را بنیان نهاده‌اند. مقاله حاضر در پی آن است که با الهام گرفتن از نظریه خشونت بنیادی دریدا و برخی دیدگاههای فمینیستی متاثر از نظریات وی، منشاء خشونت و تجاوز علیه زنان را مورد بحث قرار دهد. در این مطالعه تاکید بر آن است که خشونت علیه زنان نشات گرفته از زبان و فرهنگ مبتنی بر آن است و مطالعه‌‌ی موردی خشونت و تجاوز از دیدگاهی روانشناسانه تا حد زیادی مانع از ریشه‌یابی و ارائه راهکار برای این معضل فردی و اجتماعی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

Bennington, Jeffrey. (1991). Jacques Derrida, Chicago: Chicago University Press.   
Bradley, Arthur. (2008). Derrida’s of Grammatology, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Brownmiller, Susan. (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape, New York: Simon & Schuster.
Butler, Judith. (1989). “Sexual Ideology and Phenomenological Perception: A Feminist Critique of Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception” in The Thinking Muse: Feminism and Modern French Philosophy, J. Allen & I. M. Young (Eds.), Indianapolis: Indiana University Press, (pp. 100-85).
Derrida, Jacque. (1974). Of Grammatology, trans. Gayatri Spivak, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
de Saussure, Ferdinand. (1959). Courses in General Linguistics, trans. Wade Baskin, New York: McGraw-Hill.
 
du Toit, Louise. (2009). A Philosophical Investigation of Rape: The Making and Unmaking of the Feminine Self, New York: Routledge.
Griffin, Susan. (1977). "Rape: The All-American Crime" in Feminism and Philosophy, eds. Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & Jane English. Totowa, N J: Littlefield, Adams, Co, (313-23).
Higgins, Lynn A. & Brenda R. Silver, eds., Rape and Representation, New York: Columbia UP, 1991.
Irigaray, Luce. (1985). This Sex Which Is Not One, trans., Catherine Porter with Carolyn Burke, New York: Cornell University Press.
Irigaray, Luce. (2000). Democracy Begins Between Two, trans. Kirsteen Anderson, London: The Athlone Press.
Lai, Chung-Hsiung. (2003). “On Violence, Justice and Deconstruction.” National Cheng Kung University. Concentric: Studies in English Literature and Linguistics 29.1, 23-46.
 
Marcus, Sharon. (1992). "Fighting Bodies, Fighting Words: A Theory and Politics of Rape Prevention" in Feminists Theorize the Political, eds. Judith Butler & Joan W. Scott, London: Routledge, 385-403.                                                                                  
 
Parrish, Rick. (2006). Violence Inevitable: The Play of Force and Respect in Derrida, Nietzsche, Hobbes, and Berlin, New York: Lexington Books.
Siebers, Tobias. (1985). “Ethics in the Age of Rousseau: From Lévi-Strauss to Derrida”. The Johns Hopkins University Press, MLN, Vol. 100, No. 4, French Issue (Sep., 1985), pp. 758-779. (http://www.jstor.org/stable/2905479)
 
Walby, Sylvia. (1990). Theorizing Patriarchy, Cornwall: T.J. Press Ltd