غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه غرب عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران

چکیده

مشهور است که سولون سنگ‌‌بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دست‌خوش بحران و آشوب بود و در آستانۀ جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایتش به‌سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعداز او و به‌نام دموکراسی آتن شناخته می‌شود. برای بررسی این موضوع، نخست لازم است تا اوضاع دوران سولون بررسی شود و بعد به دیدگاه او توجه شود که چگونه می‌توان آتن را از آن وضعیت نجات داد. بررسی دیدگاه او نشان می‌دهد که او به‌لحاظ نظری از میراث اسطوره‌ای خود بهره می‌برد، اما درعین‌حال این میراث را مصروف نیاز دورانش برای وضع قانونی کرد که آن را قانون درست یا نیک‌قانون می‌خواند. او این قانون را هم برای حفظ حدود شهروندان و هم برای دادن نقش سیاسی به آن‌ها وضع کرد که باعث شد طبقات پایین جامعه، برخلاف نظام پیشین سنتی، از نقش و مسئولیت سیاسی برخوردار شوند. همین اثر بود که سنگ‌بنای اولیه را برای رسیدن آتن به دموکراسی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نامه
بهمنش، احمد (1338). تاریخ یونان قدیم، تهران: دانشگاه تهران.
رز، اچ. جی. (1378). تاریخ ادبیات یونان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: امیرکبیر.
یگر، ورنر (1376). پایدیا، ترجمۀ محمدحسن لطفی، 3 جلد، تهران: خوارزمی.
 
Aristotle (1935). the Athenian Constitution, the Loeb Classical Library, trans. Harris Rackham, Massachusetts: Harvard University Press.
Bellah, Robert (2011). Religion in Human Evolution : from the Paleolithic to the Axial Age, Massachusetts: Harvard University Press.
Blok, Josine H. (ed.) (2006). Solon of Athens, Leiden: Bril.
Canevaro, L. Grace (2015). Hesiod's Works and Days: How to Teach Self-Sufficiency, Oxford: Oxford University Press.
Clay, Jenny Strauss (2003). Hesiod's Cosmos, Cambridge: Cambridge University Press.
Donlan, Walter (2005). ‘The Relations of Power in the Pre-state and Early State Politics’, The Development of the Polis in Archaic Greece, L. G. Mitchell and P. J. Rhodes (eds.), London: Routledge.
Diels, Hermann and Walther Kranz (1960). Die Fragmente Vorsokratiker, Berlin: Weildmannshe Verlagsbuchhandlung.
Dougherty, Carol (2003). The Cultures within Ancient Greek Culture: Contact, Conflict, Collaboration, Cambridge: Cambridge University Press.
Ehrenberg, Victor (2011). From Solon to Socrates, London: Routledge.
Feldbrugge, Ferdinand (ed.) (2003). The Law's Beginnings, Leiden: Martinus Nijhoff.
Freeman, Kathleen (1970). God Man and State: Greek concepts, Santa Barbara: Greenwood.
Gagarin, Michael (2008). Writing Greek Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Grimal, Pierre (1990). A Concise Dictionary of Classical Mythology, Stephen Kershaw (ed.), New York: Basil Blackwell.
Harrison, Jane Ellen (2010). Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge: Cambridge University Press.
Hattersley, Michael E. (2009). Socrates and Jesus: The Argument That Shaped Western Civilization, New York: Algora.
Herodotus (1960). ‘The Histories, A. D. Godley’, the Loeb Classical Library, London: Harvard University Press.
Hesiod (2006). ‘Theogony, Works, and Days and Testimonia’, in Loeb Classical Library, Glenn W. Most (ed.), London: Harvard University Press.
Homer (1954 a). ‘the Iliad’, in the Loeb Classical Library, A. T. Murray (ed.), London: Harvard University Press.
Homer, (1954 b). ‘the Odyssey’, in the Loeb Classical Library, A. T. Murray (ed.), London: Harvard University Press.
Laertius, Diogenes (1950), ‘Lives if Eminent Philosophers’, in the Loeb Classical Library, London: Harvard University Press.
Meier, Christian (2011). A Culture of Freedom: Ancient Greece and the Origins of Europe, Oxford: Oxford University Press.
Martin, Thomas (1996). Ancient Greece from Prehistoric to Hellenistic Times, Connecticut: Yale University Press.
Nisbet, Robert (1983). Prejudices: A Philosophical Dictionary, London: Harvard University Press.
Schadewaldt, Wolfgang (1978). Die Anfänge der Pilosophie bei den Griechen, Frankfurt: Suhrkamp.
Solon (1999). ‘Greek Elegiac Poetry: From the Seventh to the Fifth Centuries B. C.’, in the Loeb Classical Library, London: Harvard University Press.
Sophocles (2010). the Plays and Fragments, trans. R. C. Jebb, Cambridge: Cambridge University Press.
Thomas, Carol G. (2005). Finding People in Early Greece, Columbia: University of Missouri Press.
Vatai, Frank Leslie (1984). Intellectuals in Politics in the Greek World, London: Croom Helm.
Vlastos, Gregory and Daniel W. Graham (1996). Studies in Greek Philosophy, the Presocratics, New Jersey: Princeton University Press.